ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM).

Sot me datë 03 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana Bunjaku janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës...

2022-11-03 - 03:25 Lexo me shumë

FNK/IFAC PUBLIKON “MBËSHTETJE SHTESË” MBI STANDARDET E MENAXHIMIT TË CILËSISË TË BSNAS/IAASB PËR FIRMAT E VOGLA

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK/IFAC) publikoi pjesën e parë të një serie publikimesh e cila përbëhet nga tre pjesë, për të ndihmuar firmat e vogla dhe të mesme të kontabilitetit dhe auditimit të...

2022-11-01 - 01:47 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës

Filluan ligjëratat grupi i zyrtarëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po ndjekin programin “Trajnimi i Trajnerëve” të modeluar enkas për zyrtarët e këtij institucioni. Ky trajnim është...

2022-10-28 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 27 - 28 tetor, 2022 me temat: ISQM/SNMC 1 - Standardi ndërkombëtar për menaxhimin e cilësisë, menaxhimi i cilësisë për firmat...

2022-10-18 - 04:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 17 - 18 tetor, 2022 me temën: SNRF 9-Instrumentet financiare dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë   Për më shumë...

2022-10-04 - 01:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 28-29 shtator, 2022 me temën: SNRF 16 - Lizingu;  SNK 38 - Pasuritë jo-qarkulluese të patrupëzuara dhe SNK 40 - Prona...

2022-09-09 - 12:43 Lexo me shumë

TANI NË DISPOZICION UDHËZUES I RI MBI IDENTIFIKIMIN DHE VLERËSIMIN E RREZIQEVE TË ANOMALIVE MATERIALE NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE

Publikuar nga: IAASB Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për SNA 315 (i rishikuar - 2019), Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalive Materiale. Udhëzuesi fokusohet...

2022-08-01 - 10:37 Lexo me shumë

Takim me Zëvendëskryeministrin e parë të Republikës së Kosovës për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Z. Besnik Bislimi.

Sot me datë 19 korrik, 2022 – Përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) - Kryetari i Bordit Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku, u pritën në...

2022-07-19 - 02:34 Lexo me shumë

Pse menaxhimi i cilësisë është më shumë se thjesht pajtueshmëri me standardet

Autor: ICAEW   Me përafrimin e datës së hyrjes në fuqi të Standardit Ndërkombëtar për Menaxhimin e Cilësisë 1 (SNMC 1 / ISQM 1), firmat e kontabilitetit dhe auditimit kanë filluar të mendojnë se si të arrijnë...

2022-07-06 - 02:16 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Eventin e përbashkët të EFAA, EFRAG dhe NVM-të e bashkuara (08/07/2022 | 14:00 - 16:00)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM-të (EFAA), Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG) dhe NVM-të e bashkuara organizojnë eventin e përbashkët i cili ka për qëllim informimin dhe diskutimin...

2022-07-04 - 04:08 Lexo me shumë

Publikimet më të reja nga Accountancy Europe

Accountancy Europe ka lansuar një seri të re publikimesh mbi:   shërbimet jo-audituese rotacionin e detyrueshëm të auditorëve përkufizimet e subjekteve me interes publik mbikëqyrjen e auditimit   Publikimet theksojnë se sa...

2022-07-01 - 03:09 Lexo me shumë

Jeni përgatitur për standardet e reja të Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS/IAASB?

Në fund të vitit 2020, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) publikoi tre standarde të reja dhe të rishikuara mbi menaxhimin e cilësisë. Standardet fuqizojnë dhe modernizojnë mënyrën se si...

2022-06-30 - 05:13 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 21-22 qershor, 2022 me temën: Kontabiliteti i sektorit të ndërtimtarisë: aspekti tatimor dhe i raportimit financiar   Për...

2022-06-15 - 11:43 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022 (02/06/2022 | 09:30 - 16:30)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022. Tema: Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të...

2022-05-27 - 02:56 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 maj, 2022 me temën: Vështrim i përgjithshëm i auditimittë brendshëm të bazuar në rrezik dhe Vlerësimi i...

2022-05-20 - 01:43 Lexo me shumë

Lufta për parandalimin e pastrimit të parave – një proces i vazhdueshëm

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Sa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligjshme do të vihen përpara...

2022-05-17 - 12:11 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 19 maj, 2022 me temën: Momenti i lindjes së detyrimit për TVSH; E drejta e zbritjes së TVSH; Rregullimet e zbritjeve të TVSH;...

2022-05-13 - 06:43 Lexo me shumë

Panel diskutimi: Raportimin Financiar - Kërkesat Ligjore dhe Sfidat e Implementimit

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës pas sesionit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional mbajti një panel diskutimi me Kryetarin e Këshillit të Kosovës për...

2022-04-22 - 03:05 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), mbajti sesionin e radhës të EVP-së me...

2022-04-22 - 01:03 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Bordit të ShKÇAK për mandatin 2022-2024

Prishtinë, 01 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) në pajtueshmëri me statutin e saj, sot mbajti mbledhjen e parë të Bordit të përzgjedhur nga Kuvendi i anëtarëve...

2022-04-01 - 07:41 Lexo me shumë

Ceremonia e 20 vjetorit të ShKÇAK

Me datë 23.03.2022 ShKÇAK ka mbajtur ceremoninë e shënimit të 20-vjetorit të themelimit të saj, pjesë e së cilës ishin anëtarët e saj, personalitete të larta nga institucionet vendore dhe atyre ndërkombëtare si dhe...

2022-03-25 - 07:42 Lexo me shumë

PLATFORMA E RE DIGJITALE E FNK I ASISTON SEKTORIT PUBLIK KALIMIN NGA KONTABILITETI I PARAS SË GATSHME NË KONTABILITIN AKRUAL: RRUGËTIMI DREJT KONTABILITETIT AKRUAL

Rrugëtimi drejt kontabilitetit akrual ofron burime për të implementuar të gjithë qasjen e sistemit ndaj Menaxhimit të Financave Publike cilësore (MFP) të nevojshme për kalimin nga parimi i parasë së gatshme në parimin...

2022-03-01 - 08:02 Lexo me shumë

KOHA PËR VEPRIM MBI QËNDRUESHMËRINË: HAPAT E ARDHSHËM PËR PROFESIONIN E KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Me themelimin e Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Qëndrueshmërisë (BSNQ), rrugëtimi drejtë së ardhmës është i qartë: Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit duhet të udhëheqë rrugëtimin drejtë...

2022-02-28 - 09:01 Lexo me shumë

UDHËZUESI I RI I ZBATIMIT PËR MENAXHIMIN E CILËSISË PËR AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE

Bordi i Standardeve Ndërkombëtar të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për herë të parë për SNA 220, Menaxhimi i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare. Udhëzuesi do...

2022-02-22 - 04:49 Lexo me shumë

KUJDESI DHE VIGJILENCA E PROFESIONISTËVE PËR DISA SHËRBIME QË MBARTIN RREZIKUN PËR PASTRIMIN E PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Artikullin e plotë e gjeni në këtë LINK

2022-02-02 - 03:11 Lexo me shumë

PROFESIONET E LIRA DHE ROLI I TYRE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës   RREZIKU I PASTRIMIT TË PARAVE. PSE PARAT E VEPRIMTARIVE KRIMINALE NUK DUHET TË FUTEN NË RRJEDHËN E BIZNESIT TË LIGJSHËM?...

2022-02-02 - 03:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 29 dhjetor, 2021 me temën: DIGJITALIZIMI I PROFESIONIT  (PËRPARËSITË DHE SFIDAT E IMPLEMENTIMIT TË ZHVILLIMEVE TË REJA...

2021-12-25 - 06:43 Lexo me shumë

Puntoria vjetore e ShKÇAK “Ruajtja e qeverisjes së mirë”

Më 16 dhe 17 dhjetor 2021, ShKÇAK mbajti punëtorinë vjetore “Ruajtja e qeverisjes së mirë” me anëtarët e Bordit, Komisionet e saj dhe Zyrën Ekzekutive. Qëllimi i punëtorisë ishte përcaktimi dhe planifikimi i...

2021-12-17 - 06:08 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 9 dhe 10 dhjetor, 2021 me temën: SNA 800 - Konsiderata të veçanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura në pajtueshmëri me korniza për...

2021-11-26 - 06:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 4 dhe 5 nëntor, 2021 me temën: Zbatimi në Praktikë i Procedurave Analitike të Auditimit-rast studimi – Sesioni...

2021-10-19 - 06:43 Lexo me shumë