NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

Më 25.06.2020, Ministria e Financave  ka publikuar Vendimin për shtyrjen e afatit deri më 15 GUSHT, 2020, të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në Këshillin Kosovar...

2020-06-25 - 11:04 Lexo me shumë

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

Prishtinë, 23 qershor 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë nënshkruar marrëveshje për zhvillimin dhe zbatimin e...

2020-06-23 - 02:08 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 22 - 23 qershor, 2020 me temë: SNA 540 (i rishikuar) – Auditimi i vlerësimeve kontabël dhe shpalosjet përkatëse, Auditimi i llogarive...

2020-06-10 - 12:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 04 qershor, 2020 me temë: "Sfidat e profesionit - Konkurrenca në treg dhe përcaktimi i kostos së angazhimeve për...

2020-05-26 - 12:43 Lexo me shumë

Njoftim

Lirohen përkohësisht nga pagesa e TVSH-së të gjitha importet e grurit dhe miellit për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës Në mbështetje të Rregullores Nr. 05/2020 për Fushat e Përgjegjësitë Administrative të...

2020-03-24 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për zgjatjen deri më 30 Prill, 2020 të afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimin dhe vendosjen lidhur me rimburësimet, që...

2020-03-19 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 QERSHOR, 2020 për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave financiare të të gjitha ndërmarrjeve në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF). Ju...

2020-03-18 - 12:04 Lexo me shumë

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

ShKÇAK përfaqëson më shumë se 7,000 anëtarë të cilët ju shërbejnë një numri të madh të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të jenë...

2020-03-12 - 04:44 Lexo me shumë

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Lexo me shumë

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë

Auditimet me cilësi të lartë të pasqyrave financiare janë thelbësore për organizatat e fuqishme, tregjet financiare dhe ekonomitë. Përderisa auditimet historikisht janë fokusuar në rritjen e besimit të investitorëve dhe ofruesve...

2020-03-11 - 10:00 Lexo me shumë

Procesi i duhur

Qëllimi i një auditimi është të i’u ofroj investitorëve dhe akterëve të tjerë relevant siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare, të marra në tërësi, janë përgatitur në përputhje me kornizën...

2020-03-11 - 09:55 Lexo me shumë

Personeli i duhur

Auditimet me cilësi të lartë varen nga personeli i cili vepron në interesin publik, me eksperiencën, integritetin, pavarësinë, gjykimin profesional dhe aftësitë në përpjesëtim me një auditim të kualitetit të lartë. Nuk...

2020-03-11 - 09:52 Lexo me shumë

Qeverisja e duhur

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë varet nga një ekosistem i mirëfilltë i pjesëmarrësve nga profesioni i auditimit, si dhe nga organet qeverisëse, drejtorët dhe menaxhmenti. Kultura e duhur, duke filluar nga mbikëqyrja e duhur janë...

2020-03-11 - 09:46 Lexo me shumë

Rregullatori i duhur

Rregullatori luan një rol të rëndësishëm në gradimin e stimujve, nxitjen  e rezultateve të mira dhe sigurimin e përmbushjes së pritjeve të arsyeshme. Në të njëjtën kohë, ekziston rreziku që kostoja e rregullimit...

2020-03-11 - 09:41 Lexo me shumë

Matja e duhur

Termi cilësi e auditimit përfshin elementet kryesore, si kontekstuale, ashtu edhe të matshme, të cilat krijojnë një mjedis i cili maksimizon gjasat që auditimet cilësore të kryhen në një bazë të qëndrueshme. Në nivel global,...

2020-03-11 - 09:36 Lexo me shumë

Thirrje për veprim

Të gjithë pjesëmarrësit në ekosistemin e auditimit dhe të sigurisë duhet të veprojnë për të përmirësuar procesin e auditimit, aftësitë dhe të menduarit e profesionistëve të kontabilitetit dhe auditimit,...

2020-03-11 - 09:28 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 13 mars, 2020 me temë: Risitë në Administratën Tatimore të Kosovës; Deklarimi Vjetor për:        ...

2020-03-09 - 12:43 Lexo me shumë

Përgjegjësia e kontabilistëve të çertifikuar për nënshkrimin e pasqyrave financiare

Artikull i shkruar nga: Lulzim Zeka – Kryesues i Komisionit për Edukim Profesional   Ligji për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim që ka hyrë në fuqi nga 1 janar 2019 kërkon që pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të...

2020-03-06 - 03:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 05 - 06 mars, 2020 me temë: Standardi Ndërkombëtar për shërbimet e ndërlidhura (ISRS 4410) - Angazhimet për përpilimin e...

2020-02-28 - 03:43 Lexo me shumë

Etika është vlera e anëtarit të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

Artikulli i shkruar nga: Elvira Ibrahimi Hoti Kryesuese e Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë   Ndodhemi para një sfide të madhe profesionale, pasi që Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, kërkon nga...

2020-02-26 - 01:53 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të IFAC

Nju Jork, 19 dhe 20 shkurt 2020 - Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK, Znj. Ardiana Bunjaku mori pjesë në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit...

2020-02-21 - 09:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 27 shkurt, 2020 me temë: Udhëzimet e reja administrative të KKRF: Udhëzimi administrativ Nr.02/2019 për pavarësinë e...

2020-02-14 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare të Zyrës Kombëtare të Auditimit

Prishtinë, 12 shkurt 2020 – Përfaqësues të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës po marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare  të organizuar nga Zyra Kombëtare e...

2020-02-12 - 01:41 Lexo me shumë

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve si dhe dy shtojca për ilustrimin  e prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasat...

2020-02-10 - 05:04 Lexo me shumë

Rekomandime mbi Shpalosjen e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) i bashkohet organizatave të profesionit të kontabilitetit dhe auditimit për t’ju bërë thirrje për veprim aksionarëve të korporatave dhe pronarëve të pasurive lidhur me...

2020-02-07 - 10:00 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Këshillit së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM)

Romë, 31 Janar 2020 - Kryetarja e Këshillit të ShKÇAK Znj.  Afërdita Gashi mori pjesë në Mbledhjen e Këshillit së Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Gjatë këtij takimi të pranishmit diskutuan planin e ri...

2020-01-31 - 02:59 Lexo me shumë

Takim diskutimi me Auditorët Ligjorë për kërkesat kryesore të ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim

Prishtinë, 28 Janar, 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës organizoi takim me Auditorët Ligjorë.  Qëllimi i këtij takimi ishte që bashkërisht me anëtarët Auditorë Ligjorë...

2020-01-28 - 05:04 Lexo me shumë

ShKÇAK viziton bashkëpunëtorët në Shqipëri

Tiranë, 23 dhe 24 janar 2019 - Përfaqësues të ShKÇAK zhvilluan takime me përfaqësues të Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Republikës së Shqipërisë, Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)...

2020-01-24 - 06:31 Lexo me shumë

Bizneset dhe Profesionistët e Kontabilitetit dhe Auditimit diskutojnë mbi Ligjin për Raportim Financiar

Prishtinë, 21 janar 2020 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane dhe Odën Ekonomike të Kosovës organizoi tryezën për kërkesat e reja që...

2020-01-21 - 05:05 Lexo me shumë

Thjeshtësia në shkrim është çelësi për raporte më të suksesshme të auditimit të brendshëm

Raportet e auditimit janë shumë të rëndësishme për komunikimin e rezultateve të një auditimi. Rasti më i mirë është që puna e një periudhe kohore (javore, mujore) të përmblidhet në një raport narrativ të...

2020-01-20 - 02:22 Lexo me shumë