Komentet e ShKÇAK-së në Projektligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar Dhe Auditim

Komentet e ShKÇAK- SË për Projektligjin për Administrimin e Procedurave Tatimore

Reagim publik i ShKÇAK ndaj raportit të Avokatit të Popullit

Përgjigjet e ShKÇAK-së në Dokumentin Konsultativ të Grupit Monitorues

Reagimi i ShKÇAK-së ndaj Udhëzimit Administrativ nr. 02/2018

Komentet e ShKÇAK-së në Projektligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar Dhe Auditim