Rregullat për provime

Njohuritë për të gjitha lëndët testohen nëpërmjet provimeve tre orësh.

Formati dhe struktura e provimeve është standarde. Që nga tetori 2008 publikohen shembuj të provimeve të kaluara, të cilat paraqesin shembuj të formatit, standardit, dhe përmbajtjes së provimeve për secilën lëndë. Këto provime ju ndihmojnë të përgatiteni për provimet tuaja.

Secili anëtar mund t'i nënshtrohet provimit vetëm pasi të ketë ndjekur trajnimin përkatës të lëndës në fjalë.

Nuk ka kufizime për sa i takon numrit të provimeve në të cilave mund t’ju nënshtroheni, gjë e cila ju mundëson të zgjidhni hyrjen në aq provime sa të dëshironi për secilin sesion provimesh.

Më poshtë mund t’i gjeni provimet e afateve të kaluara për secilën lëndë.