Standardet profesionale

2017-09-21 - 11:01

Ndryshimet në standardet ekzistuese të nxjerra nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK/IASB)

Standardet dhe interpretimet e zbatueshme për periudhën vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2023.

NË HAP ME SNRF&SNK Kliko Këtu

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SNA/SNRF-të)

Këto standarde janë të përkthyera në gjuhën shqipe nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në Shqipëri. Klikoni këtu për t’i shkarkuar standardet në fjalë.

Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar për NVM-të (SNRF për NVM)

Për të shkarkuar këtë standard, klikoni Këtu

Standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA-të)

SNMC 1 - MENAXHIMI I CILËSISË PËR FIRMAT QË KRYEJNË AUDITIME OSE RISHIKIME TË PASQYRAVE FINANCIARE, OSE SIGURI TË TJERA APO ANGAZHIME TË SHËRBIMEVE TË LIDHURA

 

Kliko Këtu  

SNMC 2 - RISHIKIMET E CILËSISË SË  ANGAZHIMIT Kliko Këtu
SNA 200 - OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME TË AUDITORIT TË PAVARUR DHE KRYERJA E NJË AUDITIMI NË PAJTIM ME STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 210 - RËNIA DAKORD ME KUSHTET E ANGAZHIMIT TË AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 220 - KONTROLLI I CILËSISË PËR NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE Kliko Këtu
SNA 230 - DOKUMENTIMI I AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 240 - PËRGJEGJËSITË E AUDITORIT LIDHUR ME MASHTRIMIN NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE Kliko Këtu
SNA 250 - MBAJTJA PARASYSH E LIGJEVE DHE RREGULLAVE NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE Kliko Këtu
SNA 260 - STANDARDI NDËRKOMBËTAR I AUDITIMIT 260 (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 265 - KOMUNIKIMI I MANGËSIVE NË KONTROLLIN E BRENDSHËM PERSONAVE TË NGARKUAR ME QEVERISJEN DHE DREJTIMIN Kliko Këtu
SNA 300 - PLANIFIKIMI I AUDITIMIT TË PASQYRAVE FINANCIARE Kliko Këtu
SNA 315 - IDENTIFIKIMI DHE VLERËSIMI I RREZIQEVE TË ANOMALISË MATERIALE NËPËRMJET NJOHJES SË ENTITETIT DHE MJEDISIT TË TIJ (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 320 - MATERIALITETI NË PLANIFIKIMIN DHE NË KRYERJEN E NJË AUDITIMI Kliko Këtu
SNA 330 - REAGIMET E AUDITORIT NDAJ RREZIQEVE TË VLERËSUARA Kliko Këtu
SNA 402 - KONSIDERATA GJATË AUDITIMIT TË ENTITETEVE QË PËRDORIN ORGANIZATA PËR SHËRBIME Kliko Këtu
SNA 450 - VLERËSIMI I ANOMALIVE TË IDENTIFIKUARA GJATË AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 500 - EVIDENCA E AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 501 - EVIDENCA E AUDITIMIT – KONSIDERATA TË VEÇANTA PËR ZËRA TË ZGJEDHUR Kliko Këtu
SNA 505 - KONFIRMIMET NGA PALËT E TRETA Kliko Këtu
SNA 510 - ANGAZHIMET FILLESTARE TË AUDITIMIT—SALDOT FILLESTARE Kliko Këtu
SNA 520 - PROCEDURAT ANALITIKE Kliko Këtu
SNA  530 - MOSTRIMI I AUDITIMIT Kliko Këtu
SNA 540 - AUDITIMI I VLERËSIMEVE NË KONTABILITET, PËRFSHIRË VLERSIMET E VLERËS SË DREJTË DHE SHPJEGIMET PËRKATËSE (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 550 - PALËT E LIDHURA Kliko Këtu
SNA 560 - NGJARJET E MËVONSHME Kliko Këtu
SNA 570 - HIPOTEZA E VIJIMËSISË (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 580 - LETËR PËRFAQËSIMET Kliko Këtu
SNA 600 - KONSIDERATA TË VEÇANTA - AUDITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TË GRUPIT  (DUKE PËRFSHIRË PUNËN E AUDITORIT TË ENTITETIT TË KONTROLLUAR) Kliko Këtu
SNA 610 - PËRDORIMI I PUNËS SË AUDITORËVE TË BRENDSHËM (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 620 - PËRDORIMI I PUNËS SË EKSPERTIT TË AUDITORIT Kliko Këtu
SNA 700 - FORMIMI I NJË OPINIONI DHE RAPORTIMI MBI PASQYRAT FINANCIARE (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 701 - KOMUNIKIMI I ÇËSHTJEVE KRYESORE TË AUDITIMIT NË RAPORTIN E AUDITUESIT TË PAVARUR Kliko Këtu
SNA 705 - MODIFIKIMET E OPINIONIT NË RAPORTIN E AUDITORIT TË PAVARUR (I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 706 - PARAGRAFËT QË THEKSOJNË ÇËSHTJEN DHE PARAGRAFËT PËR ÇËSHTJE TË TJERA NË RAPORTIN E AUDITORIT TË PAVARUR ( I RISHIKUAR) Kliko Këtu
SNA 710 - INFORMACIONET KRAHASUESE – SHIFRAT KORRESPONDUESE DHE PASQYRAT FINANCIARE KRAHASUESE Kliko Këtu
SNA 720 - PËRGJEGJËSITË E AUDITORIT NË LIDHJE ME INFORMACIONET E TJERA Kliko Këtu

SNA 800 - KONSIDERATA TË VEÇANTA—AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE TË PËRGATITURA NË PËRPUTHJE ME KUADROT PËR QËLLIME TË VEÇANTA (I RISHIKUAR)

Kliko Këtu

SNA 805 - KONSIDERATA TË VEÇANTA—AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE TË VETME, ELEMENTËVE, LLOGARIVE OSE ZËRAVE TË VEÇANTË TË NJË PASQYRE FINANCIAR (I RISHIKUAR)

Kliko Këtu

SNA 810 - ANGAZHIMET PËR RAPORTIMIN MBI PASQYRAT FINANCIARE TË PËRMBLEDHURA (I RISHIKUAR)

Kliko Këtu

DPNA 1000 - KONSIDERATA TË VEÇANTA NË AUDITIMIN E INSTRUMENTEVE FINANCIARE

Kliko Këtu

Kodi i Etikës për kontabilistët dhe auditorët

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard

Broshurë me informata të përmbledhura të Kodit të Etikës