Standardet profesionale

2017-09-21 - 11:01

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar (SNA/SNRF-të)

Këto standarde janë të përkthyera në gjuhën shqipe nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në Shqipëri. Klikoni këtu për t’i shkarkuar standardet në fjalë.

Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar për NVM-të (SNRF për NVM)

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.

Standardet ndërkombëtare të auditimit (SNA-të)

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.

Kodi i Etikës për kontabilistët dhe auditorët

Klikoni këtu për ta shkarkuar këtë standard në gjuhën angleze.