Auditor i Çertifikuar

2022-05-05 - 12:13

Auditor i Çertifikuar është ai person eksperienca, trajnimet teorike dhe kualifikimi profesional i të cilit e ka kualifikuar mbajtësin e titullit për të u emëruar për kryerjen e auditimeve të jashtme të pasqyrave financiare të njësive ekonomike. Auditorët kryejnë auditimin e pasqyrave financiare të kompanive dhe organizatave publike. Ata sigurojnë që pasqyrat financiare janë paraqitur drejt dhe sinqert në përputhje me kornizën e raportimit financiar dhe kërkesat tjera ligjore. 

Auditorët e Çertifikuar përfitojnë aftësitë e mëposhtme dhe dhe ju jeni në gjendje të:

 • Paraqitni aplikimin e vlerave profesionale dhe gjykimeve përmes një kornize etike
 • Shpjegoni rolin e kontabilistit në identifikimin dhe vlerësimin e rrezikut
 • Diskutoni obligimet profesionale dhe etike të kontabilistit
 • Jepni këshilla dhe raportoni mbi performancën financiare të entiteteve
 • Diskutoni ndërlikimet e ndryshimeve në rregullat e kontabilitetit apo raportimin financiar
 • Vlerësoni performancën dhe pozicionin financiar të entiteteve
 • Vlerësoni pozitën strategjike dhe zgjedhjet në dispozicion të një organizate
 • Vlerësoni dhe ri-dizajnoni procedurat biznesore dhe strukturat për të zbatuar dhe mbështetur strategjinë organizative
 • Jepni këshilla mbi parimet e menaxhimit të projektit për të mundësuar zbatimin e aspekteve të strategjisë së një organizate
 • Kuptoni mjedisin ligjor dhe rregullativ dhe ndikimin e tij në praktikat e auditimit dhe të sigurisë
 • Identifikoni dhe formuloni kërkesat e arritjes së objektivave të detyrave të auditimit dhe aplikoni SNA-të
 • Vlerësoni të gjeturat dhe rezultatet e punës së kryer, përgatitni draft raporte të përshtatshme mbi detyrat

Kualifikimi

Auditori i Çertifikuar fillimisht duhet të kualifikohet si Kontabilist i Çertifikuar në ShKÇAK.

Jo për të gjithë Kontabilistët e Çertifikuar kërkohet ose është e nevojshme të kualifikohen Auditor të Çertifikuar, me përjashtim të rastit nëse ata zgjedhin një karrierë në ofrimin e auditimeve ligjore dhe shërbimeve përkatëse. Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) licencon Auditorët në Kosovë dhe roli i ShKÇAK-së është për të siguruar se ata janë të certifikuar në përputhje me standardet Ndërkombëtare të Edukimit, Direktivën e 8 të BE-së dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.Në vitet e fundit standardet e edukimit dhe kërkesat e praktikës profesionale për Auditorët Ligjor janë përditësuar, andaj skema e re e kualifikimit në ShKÇAK ka për qëllim të sigurojë që auditorët e Kosovës janë të kualifikuar me standardet më të larta ndërkombëtare.

Për të u trajnuar për kualifikim si Auditor i Çertifikuar, ju së pari duhet të jeni anëtar i ShKÇAK dhe të keni përfunduar kualifikimin për Kontabilist të Çertifikuar. Anëtarësia në këtë nivel është e hapur për të gjithë profesionistët që punojnë në kontabilitet dhe auditim dhe të cilët kanë përfunduar nivelin për Kontabilist të Çertifikuar.

Kushtet paraprake për regjistrim:

 • Kualifikimi si Kontabilistë të Çertifikuar;
 • 600 orë punë në auditim të jashtëm.

Planprogrami për Auditor të Çertifikuar

Trajnimi për t’u kualifikuar si Auditor i Çertifikuar mbulon lëndët dhe temat e mëposhtme:

Lënda 9: Raportimi FInanciar i Avancuar

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Korniza rregullative dhe etike

 • Korniza e raportimit financiar
 • Detyrat profesionale dhe etike të kontabilistëve
 • Raportimi për ambientin dhe për qëllime sociale

Standardet e kontabilitetit dhe raportimit financiar-SNRF/SNK

 • Pasuritë jo – qarkulluese të trupëzuara dhe të pa - trupëzuara
 • Përfitimet prej pensioneve
 • Tatimet
 • Instrumentet Financiare
 • Provizionet, kontingjencat [eventualitetet] dhe ngjarjet pas datës së bilancit të gjendjes
 • Lizingjet
 • Zërat jashtë bilancit të gjendjes

Raportimi i performancës financiare

 • Masat e performancës
 • Analizat e koeficienteve dhe të prirjeve
 • Raportimi i performancës financiare

Pasqyra financiare të grupeve

 • Grupet e thjeshta dhe vlera e drejtë
 • Filialet dhe ndërmarrjet e përbashkëta (joint ventures)
 • Grupet komplekse
 • Ndryshimet në strukturat e grupeve
 • Kthimet në valutë të huaj
 • Pasqyrat e rrjedhjeve të arkës për grupet

Raportimi për entitetet e specializuara

Zhvillimet aktuale dhe ndërkombëtare që kanë të bëjnë me raportimin financiar

 

Lënda 10: Auditimi i avancuar dhe siguria

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Mjedisi rregullativ

 • Korniza rregullative ndërkombëtare për shërbimet e auditimit dhe sigurisë

Konsiderata profesionale dhe etike

 • Kodi i etikës dhe sjellja etike
 • Përgjegjësia profesionale

Menaxhimi i praktikave

 • Kontrolli i cilësisë
 • Përftimi dhe pranimi i caktimeve në detyrë

Angazhimet e auditimit dhe sigurisë

 • Planifikimi dhe vlerësimi i rrezikut
 • Evidencat
 • Vlerësimi dhe rishikimi përfshirë çështjet specifike kontabël
 • Auditimet e grupeve
 • Shërbimet e ndërlidhura dhe shërbimet e tjera të sigurisë
 • Informacionet financiare parashikuese
 • Auditimet ligjore
 • Auditimi për çështje sociale dhe ambientaliste
 • Auditimi i brendshëm dhe angazhimi i personave të jashtëm
 • Raportet

Çështje dhe zhvillime aktuale 

Lënda 11: Analiza e Biznesit

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

 • Strategjia e Biznesit
 • Lentet e strategjisë
 • Analiza PESTEL
 • Konkurrenca kombëtare
 • Forcat konkurrente
 • Marketingu dhe segmentimi i tregut
 • Cikli i jetës së industrisë
 • Zinxhiri i vlerave, menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
 • Analiza SVVOT (FDKM)
 • Grupet e interesit
 • Kultura dhe rrjeti kulturor
 • Strategjitë e përgjithshme dhe mundësitë strategjike
 • Strategjia produkt – treg
 • Metodat e rritjes
 • Korporatat prind
 • Struktura organizative
 • Matrica proces – strategji
 • Transferimet
 • Ri-dizajnimi i procesit të biznesit
 • Zgjedhja e softuerëve
 • Modele të biznesit për biznesin elektronik
 • Biznesi elektronik dhe menaxhimi për poshtë i zinxhirit të furnizimit
 • Biznesi elektronik dhe menaxhimi për lart i zinxhirit të furnizimit
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët
 • Marketingu elektronik
 • Kontrolli i cilësisë, sigurimi i cilësisë dhe sistemet e menaxhimit të cilësisë
 • Modeli ‘V’ i ciklit të jetës
 • Integrimi i Modelit të Maturimit të Aftësive (IMMA / CMMI)
 • Iniciativa Gjashtë Sigma për Cilësinë
 • Menaxhimi i projektit
 • Financat
 • Matja e performancës
 • Menaxhimi i performancës dhe menaxhimi i shpërblimeve
 • Projektimi i punës
 • Zhvillimi i personelit
 • Menaxhimi i ndryshimeve strategjike
 • Stilet e menaxhimit të ndryshimeve
 • Zhvillimi i strategjive

Lënda 12: Praktika profesionale 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Vlerat dhe etika profesionale

 • Etika dhe interesi publik
 • Etika dhe praktika profesionale
 • Çështje sociale dhe ambientaliste

Qeverisja dhe përgjegjësia e korporatave

 • Objekti i qeverisjes së korporatave
 • Qasjet ndaj qeverisjes së korporatave
 • Praktikat dhe raportimi i qeverisjes së korporatave

Identifikimi, vlerësimi dhe kontrolli i rreziqeve

 • Rreziqet e biznesit
 • Vlerësimi i rreziqeve
 • Kontrolli i rreziqeve
 • Kërkesat për informacione dhe raportimi

Natyra dhe roli i BKSRF-Kërkesat aktuale për raportimin financiar, auditimin dhe auditorët në Kosovë

Ligji mbi ndërmarrjet

 • Format ligjore të organizatave të biznesit në Kosovë
 • Kërkesat për regjistrim, kontabilitet, auditim dhe tatimet për ndërmarrjet në Kosovë
 • Obligimet dhe detyrat e pronarëve dhe menaxherëve ose drejtorëve të caktuar që kanë të bëjnë me formimin dhe mënyrën e operimit të ndërmarrjeve
 • Tatimet: natyra, llojet, objekti dhe administrimi i tyre në Kosovë
 • Tatimi i individëve
 • Tatimi i ndërmarrjeve
 • Tatimi i vlerës së shtuar; kërkesat dhe përmbushja e kërkesave nga ana e ndërmarrjeve në Kosovë

Ndikimet ligjore që kanë të bëjnë me ndërmarrjet që janë në vështirësi ose në krizë

 • Falimentimi dhe administrimi i tij

Qeverisja e korporatave dhe çështje etike që kanë të bëjnë me biznesin

Qeverisja e korporatave

 • Sjellja mashtruese

*Ju njoftojmë se materiali i lëndëve P12/Praktika Profesionale dhe P11/Analizat e Biznesit janë azhurnuar sipas standardeve të reja. Implementimi i planprogrameve do të fillojë në janar 2023. Ndërsa provimet e afatit të qershorit 2023 do të jenë sipas materialeve të azhurnuara.

Afati i fundit për t’iu nënshtruar provimeve të lëndëve P11 dhe P12 me materialin e tanishëm, janë  afatet e  provimeve qershor-korrik 2022, tetor-nëntor dhe janar-shkurt 2023.