Teknikët e Kontabilitetit janë profesionistët, anëtarë të asociuar, të cilët e kanë kryer nivelin e parë të programit çertifikues të ShKÇAK-së, si për sektorin privat, ashtu edhe për atë publik. 


Teknikët e Kontabilitetit