Zyrtarët e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA), sipas marrëveshjes së bashkëpunimit për trajnime profesionale, janë Anëtar të Asociuar në ShKÇAK. Në kuadër të bashkëpunimit me ZKA janë certifikuar një numër i madh i Auditorëve në programet e certifikimit në sektorin publik dhe sektorin privat.