Kontabilist i Çertifikuar

2022-05-05 - 11:28

Profesioni i kontabilitetit në vendet e zhvilluara perëndimore tashmë është i dëshmuar dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Profesionistët e kontabilitetit janë profesionistët e biznesit të cilët më së tepërmi paguhen në Bashkimin Evropian. Më nuk është e nevojshme për qytetarët e Kosovës që të udhëtojnë jashtë për t’u bërë profesionistë të kontabilitetit dhe të financave.

Nëse dëshironi të bëheni kontabilist profesionist, kualifikimi i Kontabilistit të Çertifikuar është ai që juve ju duhet.

Kontabilistët e Çertifikuar përfitojnë aftësitë e mëposhtme dhe ju jeni në gjendje të:

 • Diskutoni dhe aplikoni kornizat rregullative për raportim financiar
 • Kontabilitetin për transaksione në përputhje me SNK/SNRF
 • Analizoni dhe interpretoni pasqyrat financiare
 • Përgatitni dhe prezantoni PF për entitetet e veçanta dhe kombinimet biznesore në përputhje me SNK/SNRF
 • Shpjegoni  konceptin e auditimit dhe sigurisë dhe funksionet e auditimit, qeverisjes së korporatave duke përfshirë sjelljen etike dhe profesionale
 • Paraqitn i mënyrën se si auditori përfiton dhe pranon angazhimet e auditimit
 • Përshkruani dhe vlerësoni kontrollet e brendshme, teknikat, testet e auditimit duke përfshirë sistemet e TI-së.
 • Diskutoni rolin dhe qëllimin e funksioneve të menaxhmentit financiar
 • Diskutoni dhe aplikoni teknikat e menaxhimit të kapitalit punues
 • Bëni vlerësimin efektiv të investimeve
 • Diskutoni dhe aplikoni parimet e vlerësimeve biznesore dhe të pasurive 

Kualifikimi

Planprogrami për kualifikim për Kontabilist të Çertifikuar siguron një theks të veçantë në aftësitë e raportimit financiar të cilat janë zhvilluar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Kontabilistët e Çertifikuar do të mësojnë parimet dhe sistemet e kontrollit të brendshëm për ndërmarrjet, metodat e auditimit dhe standardet si dhe një grup të gjerë të planifikimit të biznesit, mbështetjen e vendimeve dhe aftësitë e menaxhimit të performancës.

Për t’u trajnuar për Kontabilist të Çertifikuar ju duhet së pari të përfundoni kualifikimin për Teknik të Kontabilitetit. Anëtarësia për Kontabilist të Çertifikuar është e hapur për profesionistët të cilët punojnë në kontabilitet e të cilët kanë përfunduar kualifikimin e ShKÇAK për Teknik të Kontabilitetit.

Kushtet paraprake për regjistrim

 • Diplomë Universitare;
 • Përfundimin e nivelit për Teknik të Kontabilitetit;
 • Dëshmi për së paku tre (3) vite përvojë pune të verifikuar në kontabilitet - që mund të përfitohet edhe gjatë apo pas trajnimit.

Planprogrami  për Kontabilist të Çertifikuar

Trajnimi për t’u kualifikuar si Kontabilist i Çertifikuar mbulon lëndët dhe temat e mëposhtme:

Lënda 5: Raportimi Financiar

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 
 • Korniza konceptuale
 • Korniza rregullatore
 • Prezantimi i pasqyrave financiare të publikuara
 • Pasuritë themelore
 • Pasuritë e patrupëzuara
 • Humbja në vlerë e pasurive
 • Raportimi i performancës financiare
 • Njohje me grupet
 • Bilanci i gjendjes i konsoliduar
 • Pasqyra e të ardhurave e konsoliduar
 • Kontabiliteti për degët
 • Stoqet dhe kontratat e ndërtimit
 • Provizionet, pasuritë dhe detyrimet kontingjente
 • Pasuritë dhe detyrimet financiare
 • Pikëpamja ligjore e kontabilitetit kundrejt asaj komerciale
 • Lizingu
 • Kontabiliteti për tatime
 • Fitimet për aksion
 • Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme
 • Analiza dhe interpretimi i pasqyrave financiare
 • Entitetet jo për profit dhe të sektorit publik

Lënda 6: Auditimi

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Korniza konceptuale dhe rregullative e auditimit

 • Parathënia dhe natyra e angazhimeve për auditim dhe shërbime të sigurisë
 • Auditimet statusore dhe rregulloret për to: Direktiva e Tetë e BE – së dhe ligji i aplikueshëm në Kosovë
 • Mjedisi rregullativ dhe qeverisja e korporatave
 • Etika profesionale

Auditimi i brendshëm

Planifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve

 • Vlerësimi i rreziqeve
 • Planifikimi dhe dokumentimi i auditimeve
 • Evidenca e auditimit

Kontrollet e brendshme 

 • Kontrollet e brendshme
 • Testet e kontrolleve

Evidenca për auditim

 • Procedurat dhe mostrimi në auditim
 • Të arkëtueshmet
 • Stoqet
 • Detyrimet dhe kapitali
 • Paraja e gatshme dhe bankat
 • Pasuritë jo – qarkulluese
 • Organizatat jo – fitimprurëse

Rishikimi dhe raportet e auditimit

 • Rishikimi dhe përfundimi i auditimit
 • Raporti i auditimit

Lënda 7. Menaxhmenti Financiar

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Mjedisi i menaxhimit financiar

Funksionet dhe qëllimi i menaxhimit financiar

 • Mjedisi ekonomik për biznesin
 • Tregjet dhe institucionet financiare

Menaxhimi i kapitalit punues

 • Cikli i kapitalit punues
 • Menaxhimi i stoqeve
 • Menaxhimi i të arkëtueshmeve
 • Menaxhimi i të pagueshmeve
 • Menaxhimi i parasë së gatshme
 • Financimi i kapitalit punues

Vlerësimet e investimeve

 • Natyra e vendimeve për investime
 • Metodat e vlerësimit të propozimeve të investimeve përfshirë VNT, NBK, ri - pagimi dhe ROCE
 • Ndikimi i inflacionit dhe tatimeve
 • Vlerësimi i projekteve dhe i rreziqeve

Financat e biznesit

 • Burimet e financimit
 • Kostoja e kapitalit
 • Struktura e kapitalit
 • Politikat për dividendët
 • Përgatitja e planeve të biznesit për financim

Vlerësimi i bizneseve

 • Qasje të ndryshme ndaj vlerësimit të bizneseve
 • Efikasiteti i tregut

Menaxhimi i rreziqeve

 • Menaxhimi i rreziqeve që kanë të bëjnë me valutën e huaj
 • Rreziqet që kanë të bëjnë me normat e interesit

Lënda 8. Menaxhimi i Performancës

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

 

Kostot speciale dhe teknikat e kontabilitetit të menaxhmentit

 •  Kostot e bazuara në aktivitete
 • Kosto e synuar
 • Kostot e ciklit të jetës
 • Kontabiliteti mjedisor

Teknikat e vendimmarrjes

 • Analizat e kostos relevante
 • Analiza kosto-vëllim
 • Faktorët kufizues
 •  Vendimet për caktimin e çmimeve
 • Vendimet bëje-ose-bleje dhe vendime tjera afatshkurtra
 • Ballafaqimi me rrezikun dhe pasigurinë në vendimmarrje

Buxhetimi dhe Kontrolli

 • Sistemet buxhetore
 • Llojet e buxhetit
 •  Analizat kuantitative në buxhetim
 • Kostot standarde
 • Varianca e përzierjes së materialit dhe e prodhimit
 • Varianca e përzierjes së shitjeve dhe e sasisë
 • Varianca e planifikimit dhe operacionale
 • Analiza e performancës dhe aspektet e sjelljes

Matja e performancës dhe kontrolli

 • Sistemet Informatike të Menaxhimit të Performancës
 • Burimet e menaxhimit të informatave
 • Raportet e Menaxhmentit
 • Analiza e Performancës në organizatat e sektorit publik
 • Performanca e divizionit dhe çmimi i transferit
 • Analiza e Performancës në organizatat jo-profitabile dhe sektorin publik
 • Konsideratat e jashtme dhe aspektet e sjelljes