Misioni ynë

2017-09-14 - 10:58

Misioni ynë si organizatë profesionale e Kontabilitetit dhe Auditimit është t'i shërbejë interesit publik përmes ofrimit të profesionistëve të kualifikuar që ofrojnë standardet më të larta ndërkombëtare të ekspertizës dhe integritetit.

Qëllimi i përgjithshëm i ShKÇAK është të punojë në interes të publikut për të promovuar standarde të larta dhe për të ofruar përsosmëri në kontabilitet, auditim, qeverisje dhe menaxhim financiar në të gjithë sektorët e ekonomisë në Kosovë.