Ligjet dhe udhëzimet e KKRF-së

2017-09-20 - 07:16

Kontabilitet, Raportim Financiar, Auditim

Ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi

 

I. Ligjet

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim

Kliko këtu

 

II. Udhëzimet Administrative

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Udhëzim Administrativ Mf-Nr. 07/ 2019 Për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve financiare vjetore

Kliko këtu

2. Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2019 Për Pavarësinë e Auditorëve Ligjor dhe Firmave të Auditimit

Kliko këtu

3. Udhëzimi Administrativ Nr. 012019 Për Licencimin e Auditorëve Ligjorë dhe Firmave të Huaja Ligjore të Auditimit

Kliko këtu

4. Udhëzimi Administrativ Nr. 2015/01 Për licencimin e Auditorëve Ligjorë (i shfuqizuar)

Kliko këtu

5. Udhëzimi Administrativ Nr. 2012/06 Për Procedurat e Hetimit dhe Disiplinës

Kliko këtu

6. Udhëzimi Administrativ Nr. 2013/03 Mbi Pavarësinë e Auditorit 

Kliko këtu

7. Udhëzim Administrativ Nr. 03/2014 Për Procedurat e Mbikëqyrjes dhe Kontrollit të Cilësisë së Punës së Shoqatave të Licencuara, Firmave të Auditimit dhe Auditorëve Ligjorë

Kliko këtu

8. Udhëzim Administrativ Nr. 2012/04 Zbatimi i SNK, SNRF dhe SNA dhe Kërkesave tjera për Përgatitjen dhe Auditimin e Pasqyrave Financiare

Kliko këtu

9. Udhëzim Administrativ Nr. 02/2014 Zbatimi i SNRF-së për Shoqëritë Tregtare të Mesme dhe të Vogla

Kliko këtu

10. Udhëzim Administrativ Mf-Nr. 04/2015 Për Strukturën dhe Përmbajtjen e Pasqyrave Financiare Vjetore për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

Kliko këtu

11. Udhëzim Administrativ Mf-Nr. 07/ 2019 Për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve financiare vjetore

Kliko këtu

 

III. Shpjegime publike

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Udhëzues 02/2016 Përgatitja dhe Publikimi i Pasqyrave Financiare të Ndërmarrjeve në Kosovë

Kliko këtu