Ligjet dhe udhëzimet e KKRF-së

2017-09-20 - 07:16

Kontabilitet, Raportim Financiar, Auditim

Ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi

 

I. Ligjet

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji Nr. 06/L- 032 Për Kontabilitet, Raportim financiar dhe Auditim

Kliko këtu

 

II. Udhëzimet Administrative

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Udhëzimi Administrativ Nr. 012020 Për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

1.1. Shtojca I

1.2. Shtojca II

Kliko këtu

2. Udhëzimi Administrativ Mf - Nr. 07/2019 Për Strukturën, Përmbajtjen dhe Dorëzimin e Raportimeve financiare vjetore

Kliko këtu

3. Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2019 Për Pavarësinë e Auditorëve Ligjor dhe Firmave të Auditimit

Kliko këtu

4. Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2019 Për Licencimin e Auditorëve Ligjor dhe Firmave të Huaja Ligjore të Auditimit.

Kliko këtu

5. Udhëzimi Administrativ Nr. 2012/06 Për Procedurat e Hetimit dhe Disiplinës

Kliko këtu

6. Udhëzim Administrativ Nr. 03/2014 Për Procedurat e Mbikëqyrjes dhe Kontrollit të Cilësisë së Punës së Shoqatave të Licencuara, Firmave të Auditimit dhe Auditorëve Ligjor

7. Udhëzim Administrativ Nr.01/2014, Kriteret për njohjen e Shoqatave Profesionale të Kontabilitetit/Auditimit

Kliko këtu

 

Kliko këtu

PYETJET MË TË SHPESHTA LIDHUR ME KËRKESAT E LIGJIT NR. 06/L-  032 PËR KONTABILITET, RAPORTIM FINANCIAR DHE AUDITIM

Kliko Këtu
 
Udhëzues për dorëzimin e raporteve financiare për vitin 2019  Kliko këtu

 

 

Kontakti i KKRF: 038 200 34 089