Zgjidhjet e provimeve të kaluara - Ekspert i Licensuar i Forenzikës Financiare


Moduli 2 – Lënda për Ekspert të licensuar të Forenzikës Financiare

Modul 1 - Lënda Parakualifikuese