Solutions of previous exams - Forensic Accountants


Moduli 2 – Lënda për Ekspert të Licencuar të Forenzikës Financiare

Modul 1 - Lënda Parakualifikuese