Komentet e ShKÇAK-së në Projektligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar Dhe Auditim

Komentet e ShKÇAK-SË për Projektligjin për Administrimin e Procedurave Tatimore

Reagim publik i ShKÇAK ndaj raportit të Avokatit të Popullit

SCAAK responses to Monitoring Group Consultation Paper

Reagimi i ShKÇAK-së ndaj Udhëzimit Administrativ nr. 02/2018

Komentet e ShKÇAK-së në Projektligjin për Kontabilitet, Raportim Financiar Dhe Auditim