Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-07-15 - 03:43 Read more

NJOFTIM: Ministria e Financave publikon Vendimin për shtyerjen e afatit të dorëzimit të deklaratave dhe pasqyrave financiare vjetore të të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë në KKRF

2020-06-25 - 11:04 Read more

SHKÇAK DHE BERZH MBËSHTESIN NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DREJT RIMËKËMBJES EKONOMIKE

2020-06-23 - 02:08 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-06-10 - 12:43 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-05-26 - 12:43 Read more

Njoftim

2020-03-24 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

2020-03-19 - 04:04 Read more

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

2020-03-18 - 12:04 Read more

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

2020-03-12 - 04:44 Read more

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Read more

Achieving High-Quality Audits

High-quality audits of financial statements are essential to strong organizations, financial markets and economies.  While audits have historically focused on enhancing the confidence of investors and other providers of capital, other stakeholders also benefit—including directors,...

2020-03-11 - 10:00 Read more

The Right Process

The objective of an audit is to provide investors and other stakeholders with reasonable assurance as to whether the financial statements, taken as a whole, are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and are free from material misstatement.  Audits help...

2020-03-11 - 09:55 Read more

The Right People

High-quality audits depend on individuals, acting in the public interest, with the experience, integrity, independence, professional judgement, and skills commensurate with a high-quality audit.  There is no more important factor. It is therefore vital that audits be conducted in an...

2020-03-11 - 09:52 Read more

The Right Governance

Achieving high-quality audits is dependent on a well-functioning ecosystem of participants from the audit profession as well as from governing bodies, directors and management.  The right culture—starting with the tone at the top—and right oversight are critical to achieving a...

2020-03-11 - 09:46 Read more

The Right Regulation

Regulation plays an important role in calibrating incentives, driving good outcomes, and ensuring that reasonable expectations are met.  At the same time, there is the risk that the cost of regulation outweighs the benefits, that regulation can foster low-value defensive behaviors, or can...

2020-03-11 - 09:41 Read more

The Right Measurement

The term audit quality encompasses the key elements, both contextual and quantifiable, that create an environment which maximizes the likelihood that quality audits are performed on a consistent basis. Globally, many thousands of audits are performed annually—in the public...

2020-03-11 - 09:36 Read more

Calls to Action

All participants in the audit and assurance ecosystem must act to improve the audit process, the skill-set and mind-set of accounting professionals, the governance activities of companies and firms, the regulations and standards that support entity reporting and auditor behavior, and how audit...

2020-03-11 - 09:28 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-03-09 - 12:43 Read more

Përgjegjësia e kontabilistëve të certifikuar për nënshkrimin e pasqyrave financiare

2020-03-06 - 03:36 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-02-28 - 03:43 Read more

Etika është vlera e anëtarit të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

2020-02-26 - 01:53 Read more

IFAC PAO Development Committee Meeting

New York, February 19-20, 2020 - SCAAK Executive Director, Ms. Ardiana Bunjaku participated in IFAC Professional Accountancy Organization Development Committee (PAODC) meeting, where she also serves as a technical advisor. At the beginning of the meeting the participants were welcomed by the...

2020-02-21 - 09:41 Read more

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-02-14 - 03:43 Read more

SCAAK participates on the International Conference of National Audit Office

Prishtina, February 12, 2020 - Representatives of the Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo are attending an International Conference organized by the National Audit Office - "The Meaning and Importance of the Membership to INTOSAI: Impact and Benefits for the Supreme Audit...

2020-02-12 - 01:41 Read more

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

2020-02-10 - 05:04 Read more

Sustainable Development Goals Disclosure (SDGD) Recommendations

IFAC joins leading accounting bodies to call for corporate and asset owner action and improved reporting on the UN’s Sustainable Development Goals (SDG) in an attempt to hit goals set for 2030. The recommendations are detailed in the report, Sustainable Development Goals Disclosure...

2020-02-07 - 10:00 Read more

SCAAK participates in FCM Council Meeting

Rome, January31, 2020 - President of the SCAAK Council Mrs. Afërdita Gashi attended the FCM Council Meeting. During this meeting the participants discussed the new strategy plan, update on activities and the next 18th Annual Conference. At this meeting, an important issue for discussion...

2020-01-31 - 02:59 Read more

Takim diskutimi me Auditorët Ligjorë për kërkesat kryesore të ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim

2020-01-28 - 05:04 Read more

SCAAK visits partners in Albania

Tirana, January 23-24, 2020 - SCAAK representatives held meetings with representatives of the Public Supervisory Board of the Republic of Albania, The Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania (IEKA) and the Albanian Institute of Certified Accountants (IKM). Discussions...

2020-01-24 - 06:31 Read more

Businesses and Accounting and Auditing Professionals discuss the Law on Financial Reporting

Prishtina, January 21, 2020 – The Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo, the American Chamber of Commerce and the Kosovo Chamber of Commerce organized a roundtable on the new requirements arising from the Law on Accounting, Financial Reporting and Auditing and the...

2020-01-21 - 05:05 Read more