Auditorët Ligjorë janë profesionistët, anëtarë me të drejta të plota në ShKÇAK, të cilët pas çertifikimit Auditor i Çertifikuar janë licencuar nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) për ushtrimin e profesionit të auditorit në Kosovë. Auditorët Ligjorë punojnë në firmat ligjore të auditimit apo si të pavarur. Sipas Ligjit për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, vetëm Auditorët Ligjorë janë të thirrur për të kryer auditim të jashtëm në sektorin privat. 


Auditorët Ligjorë