SI MUND TË RIAKTIVIZOHEM?

Studentë  dhe Teknikë të Kontabilitetit

Nëse kanë kaluar gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vite apo dhe më shumë se (3) vite  nga data e skadimit të anëtarësisë, studentët dhe teknikët e kontabilitetit do të paguajnë vetëm tarifën vjetore të anëtarësisë për vit kalendarik.

Auditorë të Çertifikuar dhe Kontabilistë të Çertifikuar

Nëse kanë kaluar gjashtë (6) muaj deri në tre (3) vite nga data e skadimit të anëtarësisë, ju do të ngarkoheni me tarifën 100EUR  për riaktivizim dhe tarifën vjetore të anëtarësisë për vit kalendarik.

Anëtarët që kanë qenë jo-aktiv për më shumë se tre (3) vite nga data e skadimit të pagesës së anëtarësisë, do të ngarkohen me tarifën 100EUR  për riaktivizim dhe tarifën vjetore të anëtarësisë për vit kalendarik dhe do të obligohen që të përmbushin së paku 20 orë të verifikueshme të EVP-së brenda 12 muajve nga data e riaktivizimit.

 

SI MUND TË REGJISITROHEN ANËTARËT E ShKÇAK-SË NË IPA?

Procedurat për anëtarët e SHKÇAK-së që kërkojnë anëtarësim në Institutin e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Australisë (IPA) mund t'i gjeni KËTU

Ndërsa apliakcionin e regjistrimit mund ta gjeni KËTU

KU ËSHTË ZYRA E SHKÇAK-SË?

Sylejman Vokshi nr. 50
Prishtinë
tel: 038 249 043
tel: 038 249 045
e-mail: [email protected]  [email protected]

SI MUND TA KONTAKTOJ ZYRËN E SHKÇAK-së?

Ju mund ta kontaktoni Zyrën Ekzekutive të ShKÇAK-së për çdo pyetje që keni përmes adresës elektronike [email protected], përmes telefonit në 038/ 249-043 ose ta vizitoni zyrën e ShKÇAK-së.

SI MUND TË REGJISTROHEM NË SHKÇAK?

Nëse dëshironi të regjistroheni për të vijuar Programin Çertifikues të ShKÇAK-së ju duhet të:

Plotësoni formularin për regjistrim;

Sillni kopjen e diplomës (çertifikatës) së shkollës së mesme apo fakultetit;

Sillni dëshminë (referencën) për përvojën  e punës varësisht nga sektori që zgjedhni për të aplikuar

Dy fotografi

Pagesa prej 20EUR në emër të aplikimit;

Pagesa për aplikim sikurse edhe të gjitha pagesat tjera bëhen në xhirollogarinë e ShKÇAK-së:
Banka: BPB
Për: SCAAK/SHKAK
Xhrll nr: 1300 27120 00 895 55

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

Ose

Banka: ProCredit Bank
Për: SCAAK SHKAK
Xhrll nr: 1110161271000192
Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

A MUND TË REGJISTROHEM EDHE PA PËRVOJË PUNE?

Ju do të mund të regjistroheni edhe pa përvojë pune dhe ta përfundoni trajnimin për çertifikimin përkatës, por nuk do ta fitoni thirrjen pa plotësimin e kushteve të parapara.

SA ZGJAT NJË NIVEL I SEKTORIT PRIVAT?

Zakonisht, për të përfunduar me katër lëndë dhe për t’i kaluar katër provimet, një studenti mirë të motivuar do t’i duhet së paku një vit.

A OFRON SHKÇAK TRAJNIM TË PËRSHPEJTUAR PËR SEKTORIN PRIVAT?

Studentët e ShKÇAK-së mund të zgjedhin edhe trajnimin e përshpejtuar dhe të përfundojnë 4 lëndë për 6 muaj.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR?

Studentët të cilët i kanë përfunduar ligjëratat dhe i kanë kaluar së paku dy (2) provime nga niveli Teknik i  Kontabilitetit u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Kontabilist i Çertifikuar  

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR?

Studentët të cilët i kanë përfunduar të gjitha provimet nga niveli Teknik i Kontabilitetit dhe të cilët i kanë vijuar  ligjëratat e nivelit Kontabilist i Çertifikuar edhe në rastin kur nuk e kanë asnjë provim të përfunduar nga ky nivel u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Auditor i Çertifikuar.

SA ZGJATË TRAJNIMI PËR AUDITOR TË BRENDSHËM

Trajnimi për Auditor të Brendshëm përfundohet brenda një viti.

A OFRON SHKÇAK ORË SHTESË PËR TRAJNIMET PËRKATËSE?

Nëse një grup prej së paku 10 studentëve kërkon orë shtesë për një lëndë të caktuar ne e ofrojmë këtë mundësi por ky trajnim nuk mbulohet nga pagesa e trajnimit bazë.

SA AFATE TË PROVIMIT JANË BRENDA VITIT?

Brenda vitit janë tre afate të provimeve, afati i qershorit, i shtatorit dhe afati i dhjetorit.

A KA MUNDËSI PËR MBAJTJE TË AFATIT SHTESË PËR PROVIME?

Duke u bazuar në vendimin e Këshillit të ShKÇAK-së dhe përvojave nga vendet e tjera, ShKÇAK organizon vetëm tre afate të provimeve.

PËR CILËT SEKTORË OFRON ÇERTIFIKIME SHKÇAK?

Sektorin Privat

Sektorin Publik