KU ËSHTË ZYRA E SHKÇAK-SË?

Sylejman Vokshi nr. 50
Prishtinë
tel: 038 249 043
tel: 038 249 045
e-mail: [email protected]  [email protected]

SI MUND TA KONTAKTOJ ZYRËN E SHKÇAK-së?

Ju mund ta kontaktoni Zyrën Ekzekutive të ShKÇAK-së për çdo pyetje që keni përmes adresës elektronike [email protected], përmes telefonit në 038/ 249-043 ose ta vizitoni zyrën e ShKÇAK-së.

SI MUND TË REGJISTROHEM NË SHKÇAK?

Nëse dëshironi të regjistroheni për të vijuar Programin Çertifikues të ShKÇAK-së ju duhet të:

Plotësoni formularin për regjistrim;

Sillni kopjen e diplomës (çertifikatës) së shkollës së mesme apo fakultetit;

Sillni dëshminë (referencën) për përvojën  e punës varësisht nga sektori që zgjedhni për të aplikuar

Dy fotografi

Pagesa prej 20EUR në emër të aplikimit;

Pagesa për aplikim sikurse edhe të gjitha pagesat tjera bëhen në xhirollogarinë e ShKÇAK-së:
Banka: BPB
Për: SCAAK/SHKAK
Xhrll nr: 1300 27120 00 895 55

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

Ose

Banka: ProCredit Bank
Për: SCAAK SHKAK
Xhrll nr: 1110161271000192
Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

A MUND TË REGJISTROHEM EDHE PA PËRVOJË PUNE?

Ju do të mund të regjistroheni edhe pa përvojë pune dhe ta përfundoni trajnimin për çertifikimin përkatës, por nuk do ta fitoni thirrjen pa plotësimin e kushteve të parapara.

SA ZGJAT NJË NIVEL I SEKTORIT PRIVAT?

Zakonisht, për të përfunduar me katër lëndë dhe për t’i kaluar katër provimet, një studenti mirë të motivuar do t’i duhet së paku një vit.

A OFRON SHKÇAK TRAJNIM TË PËRSHPEJTUAR PËR SEKTORIN PRIVAT?

Studentët e ShKÇAK-së mund të zgjedhin edhe trajnimin e përshpejtuar dhe të përfundojnë 4 lëndë për 6 muaj.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

Studentët të cilët i kanë përfunduar ligjëratat dhe i kanë kaluar së paku dy (2) provime nga niveli Teknik i  Kontabilitetit u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Kontabilist i Çertifikuar  

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

Studentët të cilët i kanë përfunduar të gjitha provimet nga niveli Teknik i Kontabilitetit dhe të cilët i kanë vijuar  ligjëratat e nivelit Kontabilist i Çertifikuar edhe në rastin kur nuk e kanë asnjë provim të përfunduar nga ky nivel u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Auditor i Çertifikuar.

SA ZGJATË TRAJNIMI PËR AUDITOR TË BRENDSHËM

Trajnimi për Auditor të Brendshëm përfundohet brenda një viti.

A OFRON SHKÇAK ORË SHTESË PËR TRAJNIMET PËRKATËSE?

Nëse një grup prej së paku 10 studentëve kërkon orë shtesë për një lëndë të caktuar ne e ofrojmë këtë mundësi por ky trajnim nuk mbulohet nga pagesa e trajnimit bazë.

SA AFATE TË PROVIMIT JANË BRENDA VITIT?

Brenda vitit janë tre afate të provimeve, afati i qershorit, i shtatorit dhe afati i dhjetorit.

A KA MUNDËSI PËR MBAJTJE TË AFATIT SHTESË PËR PROVIME?

Duke u bazuar në vendimin e Këshillit të ShKÇAK-së dhe përvojave nga vendet e tjera, ShKÇAK organizon vetëm tre afate të provimeve.

PËR CILËT SEKTORË OFRON ÇERTIFIKIME SHKÇAK?

Sektorin Privat

Sektorin Publik

 

A JANË TË NJOHURA ÇERTIFIKIMET E SHKÇAK-SËJASHTË VENDIT?

ShKÇAK deri më tani ka arritur të krijojë reputacion ndërkombëtar si me anëtarësime në shoqatat më të njohura globalisht ashtu edhe me marrëveshje për njohjen e programeve çertifikuese dhe provimeve të saj për sektorin privat dhe publik.

ACCA - 7 provime të programit të ShKÇAK-së

CPFA - programin çertifikues të SHKÇAK-së për Sektorin Publik

AAT - nivelin Teknik i Kontabilitetit

Duke qenë se ShKÇAK është anëtare e Federatës Nderkombëtare të Kontabilistëve dhe Auditorëve (FNK/IFAC) ka përparësi për njohje në më se 130 shtete, rreth 175 shoqata të kontabilitetit dhe auditimit, por kjo varet edhe nga politikat e brendshme të shoqatave përkatëse.

PSE MË NEVOJITET KARTELA E SHKÇAK-SË?

Kartela e ShKÇAK-së konsiderohet mjet për identifikimin tuaj dhe do të ju nevojitet për çdo aktivitet të Shoqatës.
Ju duhet ta keni kartelën e ShKÇAK-së me vete çdo herë kur të merrni pjesë në provime. Në rast kur e keni harruar apo humbur kartelën, është me rëndësi që në provim të keni një dokument tjetër identifikimi me fotografi. Pasaporta apo letërnjoftimi do të jenë të pranueshme.