ÇKA MUND TË MARR NË SALLËN E PROVIMIT?

Kujdesuni që me vete ta keni kartelën e ShKÇAK-së të cilën do ta tregoni gjatë regjistrimit dhe do ta mbani gjatë tërë kohës së provimit.
Gjatë provimit, ju duhet të keni kartelën e ShKÇAK-së, lapsa, stilolapsa.

ÇKA NDODH NËSE PROVIMI SHTYHET?

Në rast se paraqiten rrethanat që detyrojnë ShKÇAK-në në shtyrjen e provimit ju do të njoftoheni me kohë.

CILI ËSHTË NUMRI I POENAVE PËR KALIMIN E PROVIMIT?

Totali i pikëve për provim është 100. Për ta kaluar provimin duhet të keni së paku 50 pikë.

KUR DO TË SHPALLEN REZULTATET E PROVIMIT?

Rezultatet e provimeve do të publikohen përafërsisht 3 javë pas përfundimit të sesionit të provimeve të përcaktuara nga SHKÇAK.

SI DO T’I MARR REZULTATET E PROVIMEVE?

Rezultatet e provimeve do të dërgohen individualisht me anë të e-mailit.

ÇKA DUHET TË BËJ NËSE NUK PAJTOHEM ME REZULTATET E PROVIMEVE?

Në rast se nuk pajtoheni me rezultatin e provimeve ju keni të drejtë të paraqitni kërkesë për rishikim të provimit. Kërkesën duhet ta paraqitni brenda 5 ditëve nga dita e publikimit të rezultateve. Komisioni do ta rishikojë provimin apo provimet tuaja dhe në afat prej 10 ditëve pas përfundimit të afatit për ankesa do ta merrni përgjigjen. Gjatë rishikimit të provimit NUK lejohet prezenca juaj.

KUSH I PËRGATITË PROVIMET?

Përpilimi dhe përgatitja e provimeve bëhet nga individë të cilët janë ekspertë në fushën e kontabilitetit dhe auditimit dhe të cilët nuk kanë qenë të angazhuar në ligjërata dhe provime.

KUSH I KONTROLLON PROVIMET?

Kontrollimi i provimeve bëhet prej ekspertëve të cilët nuk kanë qenë të angazhuar në përpilimin dhe përgatitjen e provimeve.

KUSH E BËN RISHIKIMIN E PROVIMEVE?

Rishikimi i provimeve bëhet nga komisioni i veçantë që caktohet nga ShKÇAK dhe përbëhet nga individë të cilët nuk kanë marrë pjesë në kontrollimin e provimeve.

A MUND TË MBAHEN LIGJËRATAT VETËM TË SHTUNAVE?

Aktualisht nuk kemi ligjërata që mbahen vetëm të shtunave. 

A MUND TË REGJISTROHEM PA E PËRFUNUDAR UNIVERSITETIN NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Kandidatët duhet të kenë të kryer së paku një fakultet të nivelit baqelor.

SA NIVELE I KA PROGRAMI "EKSPERT TATIMOR"?

Ky program i ka dy nivele:

Ekspert Tatimor

T1: Bazat e kontabilitetit dhe raportimi financiar

T2: Ligjet dhe tatimet në Kosovë

T3: Analiza e pasqyrave financiare

 Ekspert i Lartë Tatimor

T4: Raportimi Financiar i Grupeve

T5: Tatimet në BE

CILAT JANË KËRKESAT PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Kandidatët duhet të kenë: Edukim Universitar, Edukim Profesional, Përvojë Praktike.

PËR TË FITUAR THIRRJEN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR" SA VITE PËRVOJË PUNE DUHEN?

Kandidatët duhet të kenë së paku 12 muaj eksperiencë në kontabilitet, tatime apo auditim për të fituar thirrjen "Ekspert Tatimor" dhe së paku 24 muaj eksperiencë për të fituar thirrjen "Ekspert i Lartë Tatimor".

A MUND TË REGJISTROHEM PA PËRVOJË PUNE NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Përvoja praktike mund të realizohet para ose pas regjistrimit në programin çertifikues por thirrja mund të fitohet vetëm pas realizimit të të gjitha kërkesave të programit çertifikues.