CILAT JANË KUSHTET PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR" NGA ANËTARËT E ShKÇAK-SË?

Anëtarët ekzistues të Shoqatës mund të fitojnë titullin duke plotësuar këto kushte:

Teknik i Kontabilitetit – do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor" pasi të dëgjojnë ligjëratat dhe kalojnë provimin në lëndën “P5- Raportimi Financiar”.

Kontabilist i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar - do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor”. Ndërsa “Ekspert i Lartë Tatimor” do të fitojnë titullin pas përfundimit të provimit T5.

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar – lirohen vetëm nga lënda T1.

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - do të fitojnë titullin "Ekspert Tatimor" pasi të dëgjojnë ligjëratat dhe kalojnë provimin në lëndën “P5- Raportimi Financiar”.

CILAT JANË KUSHTET PËR T'U REGJISTRUAR NË PROGRAMIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë të kryer së paku shkollimin e mesëm.

CILAT JANË KËRKESAT PËR T'U ÇERTIFIKUAR SI "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë: Edukim Profesional dhe Përvojë Pune.

SA VITE PËRVOJË PUNE DUHEN PËR TË FITUAR TITULLIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Kandidatët duhet të kenë së paku 2 vite eksperiencë në kontabilitet, auditim dhe forenzikë financiare. Përvoja praktike mund të realizohet para ose pas regjistrimit në programin çertifikues por thirrja mund të fitohet vetëm pas arritjes së të gjitha kërkesave të programi çertifikues.

SA LËNDË KA PROGRAMI "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE"?

Lëndët e skemës së çertifikimit për Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare janë:

Moduli 1-Lënda Parakualifikuese

Moduli 2-Ekspert i Lincencuar i Forenzikës Financiare

SI MUND TË FITOJNË TITULLIN "EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE" ANËTARËT E ShKÇAK-SË?

Anëtarët ekzistues të Shoqatës mund të fitojnë titullin Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare duke plotësuar këto kushte :

Teknik i Kontabilitetit– do të fitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P6- Auditimi” dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Kontabilist i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P4- Ligjet dhe tatimet në Kosovë” dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”,  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.