PËR SA KOHË PRANOJ PËRGJIGJE NGA ShKÇAK PËR PYETJET, KËRKESAT APO ANKESAT?

Ekipi i ShKÇAK punon me përkushtim për të siguruar që të gjitha pyetjet, kërkesat apo ankesat tuaja të trajtohen në mënyrë të shpejtë dhe efikase.

ShKÇAK do t'ju kthejë përgjigje brenda 48 orëve nga momenti i pranimit së mesazhit tuaj.

 

ÇFARË PROGRAME OFRON SHKÇAK?

ShKÇAK ofron programe çertifikimi në  Sektorin Privat,  Sektorin Publik, Auditimin e  Brendshëm si dhe Specializime në  tatime dhe forenzikë financiare.

Sektori Privat:

 • Teknik i Kontabilitetit
 • Kontabilist i Çertifikuar
 • Auditor i Çertifikuar

Sektorit Publik:

 • Teknik i Kontabilitetit
 • Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar

Specializimet:

 • Ekspert Tatimor
 • Ekspert i Lartë  Tatimor
 • Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare

 

SI MUND TË REGJISTROHEM NË SHKÇAK?

Nëse dëshironi të regjistroheni për të vijuar Programet Çertifikuese të ShKÇAK ju duhet të plotësoni dokumentacionin në vijim për programin përkatës:

 • Formulari për regjistrim;
 • Kopjen e diplomës  së shkollës së mesme (vlenë vetëm për Teknik të Kontabilitetit) apo diplomën e fakultetit;
 • Dëshminë (referencën) për përvojën  e punës varësisht nga sektori që zgjedhni për të aplikuar;
 • Dy fotografi;
 • Pagesa prej 20EUR në emër të aplikimit;

 

Pagesa për aplikim sikurse edhe të gjitha pagesat tjera bëhen në llogaritë bankare të ShKÇAK:

Banka: BPB
Për: SCAAK/SHKÇAK
Llogaria bankare: 1300271200089555

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

Ose

Banka: ProCredit Bank
Për: SCAAK SHKÇAK
Llogaria bankare: 1110161271000192

Përshkrimi: Emri dhe Mbiemri dhe qëllimi i pagesës.

 

Për më shumë informata kliko KËTU

Pasi që keni plotësuar të dhënat tuaja do të pranoni përmes email informatat e detajuara.

A MUND TË REGJISTROHEM PA PËRVOJË PUNE?

Ju do të mund të regjistroheni edhe pa përvojë pune dhe të përfundoni trajnimet, provimet për çertifikimin përkatës, por thirrjen (çertifikatën) do të mund ta pranoni vetë pasi që të keni plotësuar kushtet e parapara.

SA ZGJAT NJË NIVEL I SEKTORIT PRIVAT?

Zakonisht, për të përfunduar katër lëndë dhe për t’i kaluar katër provimet, një studenti do t’i duhet një vit. Shoqata ofron edhe trajnime intenzive që mund të përfundohen për (6) gjashtë muaj.

SA ZGJAT NJË NIVEL I SEKTORIT PUBLIK?

Trajnimet dhe provimet mund të përfundohen për dy vite, nëse e keni kaluar nivelin Teknik i Kontabilitetit, ky program mund të përfundohet për një vit.

SA ZGJAT NIVELI AUDITOR I BRENDSHËM I CERTIFIKUAR?

Trajnimi dhe provimet për Auditor të Brendshëm përfundohen brenda një viti.

 

SA ZGJAT NJË PROGRAM SPECIALIZUES?

Trajnimi për Ekspert Tatimor dhe Ekspert i Lartë Tatimor mund të përfundohet brenda një viti.

Trajnimi për Ekspert të Licencuar të Forenzikës Financiare mund të përfundohet brenda gashtë muajve.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN TEKNIK I KONTABILITETIT?

Për t’u regjistruar si student i ShKÇAK në programin Teknik i Kontabilitetit, ju duhet që së paku të keni diplomën e shkollës së mesme.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR?

Studentët të cilët i kanë përfunduar ligjëratat nga niveli Teknik i Kontabilitetit u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Kontabilist i Çertifikuar.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR?

Studentët të cilët i kanë përfunduar të gjitha provimet nga niveli Teknik i Kontabilitetit dhe të cilët i kanë vijuar  ligjëratat e nivelit Kontabilist i Çertifikuar edhe në rastin kur nuk e kanë asnjë provim të përfunduar nga ky nivel u lejohet vijimi i ligjëratave të nivelit Auditor i Çertifikuar.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK?

Për të kaluar në nivelin Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, kandidatët duhet të kenë të përfunduar nivelin Teknik i Kontabilitetit.

CILAT JANË KËRKESAT PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR?

Për t’u regjistruar në programin Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, kandidatët duhet të kenë të përfunduar fakultetin – nivelit baçelor.

A MUND TË REGJISTROHEM PA E PËRFUNUDAR UNIVERSITETIN NË PROGRAMET "EKSPERT TATIMOR" DHE "EKSPERT I LARTË TATIMOR"?

Kandidatët duhet të kenë të kryer së paku një fakultet të nivelit baçelor.

SA NIVELE I KA PROGRAMI "EKSPERT TATIMOR"?

Ky program i ka dy nivele:

Ekspert Tatimor

 • T1: Bazat e kontabilitetit dhe raportimi financiar
 • T2: Ligjet dhe tatimet në Kosovë
 • T3: Analiza e pasqyrave financiare

Ekspert i Lartë Tatimor

 • T4: Raportimi Financiar i Grupeve
 • T5: Tatimet në BE