Zgjidhjet e provimeve të kaluara - Sektori publik


M1 - Raportimi financiar

M2 - Planifikimi dhe buxhetimi

M3 - Ligjet nacionale (moduli ligjor)

M4 - Procedurat dhe teknikat e menaxhimit të financave publike në Kosovë

M5 - Qeverisja, Rreziku dhe Kontrolli

M6 - Metodologjia e auditimit I

M7 - Metodologjia e auditimit II

M8- Menaxhmenti financiar