Ligjet dhe Udhëzimet Administrative tjera relevante

2017-09-21 - 10:45

Banka Qendrore e Kosovës

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji nr. 03/l-209 Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës

Kliko këtu

2. Ligji Nr. 05/L -150 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-209 Për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës

Kliko këtu

3. Rregullore për auditimin e jashtëm të bankave

Kliko këtu

4. Rregullore për auditimin e jashtëm të siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve, trajtuesve të dëmeve dhe byrosë kosovare të sigurimit

Kliko këtu

 

Doganat e Kosovës

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji Nr. 03-L-109 - Kodi Doganor dhe Akcizave të Kosovës

Kliko këtu

2. Udhëzim Administrativ 11-2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës

Kliko këtu

 

 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Titulli

Vegëza për shkarkim

1. Ligji Nr. 02/L-123 Për Shoqëritë Tregtare

Kliko këtu

2. Ligji Nr. 04-L-006 Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Ligjit Nr.02- L-123 Për Shoqëritë Tregtare 23.06.2011

Kliko këtu

3. Ligji Nr 05 L-130 Për Shërbime

Kliko këtu 

4. Ligji Nr. 05/L-079 Për Investimet Strategjike Në Republikën E Kosovës

Kliko këtu

5. Ligji Nr. 05/L-117 Për Akreditim

Kliko këtu

6. Ligji Nr. 05 L-083 Për Falimentimin

Kliko këtu

7. Ligji Nr. 04-L-220 Per Investimet E Huaja, (Shqip) 982171

Kliko këtu