Këshilli:

Këshilli i ShKÇAK-së është organ i caktuar nga Asambleja që në emër të saj ta mbikëqyrë qeverisjen e ShKÇAK-së. Këshilli përbëhet nga 7 anëtarë prej të cilëve zgjidhet Kryetari, Nënkryetari dhe Arkëtari. Me qëllim që të arrihet një përfaqësim i balancuar i anëtarëve në Këshillin e ShKÇAK-së me synohet përbërja e Këshillit të ShKÇAK të ketë anëtarë nga sektorë të ndryshëm. Në vazhdim, mund të njiheni me anëtarët e Këshillit të mandatit 2018-2020.