Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare

2022-05-05 - 03:34

Krizat e fundit financiare kanë theksuar nevojën për profesionistë më të kualifikuar në lëminë e forenzikës financiare. Rrjedhimisht, kërkesa për profesionistët me ekspertizë në luftimin e korrupsionit, mashtrimit ekonomik dhe të kontabilitetit të forenzikës financiare është çdo herë e në rritje.

Ekspertët e Licencuar të Forenzikës përshpejtojnë ritmin e hetimeve dhe sigurojnë një numër më të madh të dënimeve të suksesshme të korrupsionit dhe rasteve të krimit financiar. Pas trajnimit dhe specializimit, qëllimi i këtij programi është të promovojë kapacitetet lokale në parandalimin dhe hetimin e krimeve financiare.

Me mbështetjen në teknologjinë e re informative, roli i Ekspertëve të Licencuar të Forenzikës Financiare është zgjeruar në botën digjitale. Informacioni i ruajtur në internet, pavarësisht nga fjalëkalimet dhe karakteristikat e tjera të sigurisë, është gjithnjë në një nivel rreziku dhe ekspertët e licencuar të forenzikës financiare kanë zhvilluar aftësitë e duhura për të përfshirë metoda të ndryshme të hetimit që zbatohen në një mjedis digjital gjithnjë në ndryshim.

Eksperti i Licencuar i Forenzikës Financiare heton një gamë të gjerë të krimeve të ndryshme që lidhen me mashtrimet, si në korporata, institucione publike, institucione financiare, kujdes shëndetësor, marketing masiv dhe mashtrimin me letrat me vlerë.

Ekspertët e Licencuar të Forenzikës Financiare përfitojnë aftësitë e mëposhtme:

 • Analizojnë dhe diskutojnë konceptet dhe praktikat e auditimit, të forenzikës dhe të sigurisë;
 • Shpjegojnë përputhshmërinë me tatimet kombëtare dhe përmbushjen e kërkesave;
 • Bëjnë dallimin në mes të planifikimit tatimor, shmangies së tatimeve dhe evazionit tatimor;
 • Bëjnë përgatitjen e pasqyrave financiare themelore;
 • Identifikojnë entitetet biznesore dhe nevojën e tyre për raportim financiar;
 • Shpjegojnë natyrën, burimin dhe qëllimin e informatave menaxheriale;
 • Shpjegojnë dhe aplikojnë teknikat e kontabilitetit të kostos;
 • Analizojnë dhe identifikojnë veprimet e duhura të auditimit të cilat normalisht do të ndërmerren nga një auditor dhe një kontabilist i forenzikës, duke përfshirë procedurat e zbulimit të mashtrimit;
 • Të komunikojnë në mënyrë efektive informacionin e biznesit në kontekstin e menaxhimit financiar, si në formë verbale dhe me shkrim;
 • Shpjegojnë marrëdhëniet ndërmjet procesit të auditimit, standardeve, hetimit të forenzikës dhe raporteve financiare;
 • Demonstrojnë aftësitë në sfondin ligjor dhe etik në të cilin zhvillohet hetimi i mashtrimit dhe rolet dhe përgjegjësitë e palëve të ndryshme;
 • Demonstrojnë një kuptim të qartë të metodave të përbashkëta të teknikave të zbulimit të mashtrimit të pasqyrave financiare, duke përfshirë vlerësimin sasior dhe statistikor;
 • Tregojnë kompetencën në zbulimin e mashtrimeve dhe teknikat e parandalimit, ashtu siç zbatohet për vjedhjen e parave, faturimin dhe disbursimet, listën e pagave, ndryshimet dhe manipulimet e kontrollit dhe raportimin e shpenzimeve;
 • Kuptojnë procesin ligjor dhe rolin e ekspertëve në rastet e mashtrimit;
 • Vlerësojnë dhe mbështesin konceptet e kontabilitetit dhe auditimit në lidhje me shkakun e krimit ekonomik të korporatës;
 • Hartojnë plane dhe procese për të parandaluar krimin ekonomik;
 • Demonstrojnë aftësi të përzgjedhjes dhe përgatitjes së provave për proceset gjyqësore.

Kushtet paraprake për regjistrim 

 • Përfundimi i fakultetit në nivel baçelor
 • Dy(2) vite përvojë pune në kontabilitet, auditim dhe forenzikë financiare - që mund të përfitohet gjatë apo edhe pas trajnimit.

Kualifikimi

Përvec zyrtarëve të institucioneve kryesore të Kosovës, ky program do të jetë i hapur edhe për kandidatë të tjerë të interesuar. Kandidati i cili përfundon me sukses të dy modulet dhe përmbushë kërkesat e përvojës praktike relevante, fiton titullin “Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare”

Anëtarët ekzistues të Shoqatës mund të fitojnë titullin Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare duke plotësuar këto kushte :

Teknik Kontabiliteti–do të fitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P6- Auditimi”dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Kontabilist i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimit në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - do të përfitojnë titullin pas përfundimit të provimitnë lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - do të përfitojnë titullin pasi të dëgjojnë ligjëratat në lëndët “P4- Ligjet dhe tatimet në Kosovë” dhe “P7- Menaxhmenti Financiar”,  të përfundojnë provimin në lëndën “Moduli 2” si dhe përmbushjes së përvojës praktike relevante.

 

Kërkesat për Specializim

 • Edukimi universitar: kandidatët duhet të kenë të kryer së paku një fakultet të nivelit baçelor.
 • Edukimi profesional: kandidatët duhet të ketë ndjekur trajnimin profesional të këtij programi dhe duhet të kenë kryer të gjitha provimet e parapara (Moduli 1 dhe Moduli 2).
 • Përvoja praktike: kandidatët duhet të kenë së paku dy vite eksperiencë në kontabilitet, auditim dhe forenzikë financiare. Përvoja praktike mund të realizohet para ose pas regjistrimit në programin specializues por thirrja mund të fitohet vetëm pas arritjes së të gjitha kërkesave të programit.

Planprogrami për Ekspert të Licencuar të Forenzikës Financiare

Trajnimi për Ekspert të Licencuar të Forenzikës Financiare do të mbulojë lëndët dhe temat e mëposhtme:

M1: Lënda Parakualifikuese

PËRSHKRIM I SHKURTËR I PËRMBAJTJES

 

 • Kontabiliteti financiar dhe menaxherial;
 • Tatimet në Kosovë;
 • Menaxhmenti Financiar; dhe
 • Auditimi.
M2: Ekspert i Licencuar i  Forenzikës Financiare PËRSHKRIM I SHKURTËR I PËRMBAJTJES
 
 • Zhvillimi i ekspertizës për zbulimin e mashtrimeve;
 • Format e ndryshme të mashtrimeve;
 • Teknikat e grumbullimit të dëshmive;
 • Përgatitja e provave për proceset gjyqësore.