Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK) është organizatë jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare e përbërë nga anëtarët e saj.

Përgjegjësitë, mënyra e veprimit dhe struktura e organizimit  e ShKÇAK-së janë të përcaktuara me Statutin e ShKÇAK-së i bazuar në Ligjin 04/L-57 mbi Lirinë e Asocijimit në Organizata Joqeveritare. 


Statuti