Formularët

Për t’u informuara rreth kushteve të regjistrimit, për të aplikuar si dhe për të paraqitur ose anuluar provime, gjeni më poshtë formularët përkatës.

Formularin për regjistrim së bashku me dokumentet e kërkuara duhet ti dërgoni të plotësuar në zyrën e ShKÇAK-së.

Formularët për paraqitje dhe / ose anulim të provimeve mund të dërgohen edhe në mënyrë elektronike (të plotësuar, nënshkruar dhe të skanuar) në [email protected].