Komisionet e ShKÇAK-së

2020-11-12 - 04:45

Komisionet e ShKÇAK-së janë pjesë integrale e strukturës organizative të SHKÇAK-së.

Komisionet themelohen për fushat përkatëse me qëllim të përkrahjes në implementimin e planit strategjik të ShKÇAK, përmes aktiviteteve të përcaktuara me planin e punës të secilit komision.

Duke u mbështetur në Strategjinë 2020-2024 si dhe duke u mbështetur në kërkesat e anëtarëve, ShKÇAK njofton se ka bërë riorganizimin e Komisioneve të saj. Ky riorganizim është bërë me qëllim të ofrimit të një mbështetje sa më të plotë për anëtarët dhe përfaqësim të llojeve të anëtarësisë sipas statutit të saj. Komisionet sipas strukturës së re do të hyjnë në funksion nga Janari 2021:

 • Komisioni për Auditorë Ligjor;
 • Komisioni për Kontabilistë të Çertifikuar;
 • Komisioni për Menaxhimin e Cilësisë në pajtueshmëri me Standarde;
 • Komisioni për Edukim dhe Standarde Profesionale;
 • Komisioni për Tatime

Ftesa për Nominim për Komisionet e ShKÇAK është dërguar tek anëtarët me datë 12.11.2020.

Funksionimi i Komisioneve

Funksionimi i Komisioneve të ShKÇAK-së paraqet rol kyç në arritjen dhe zhvillimin e qëllimeve, objektivave dhe aktiviteteve të Shoqatës.

Komisionet e ShKÇAK-së funksionojnë në bazë të Rregulloreve dhe në bazë të Statutit të ShKÇAK-së.

Me rregullore përcaktohet përbërja e Komisioneve si dhe periudha kohore e angazhimit të anëtarëve të Komisioneve.

Në përbërjen e komisioneve hyjnë edhe anëtarë të Bordit të ShKÇAK-së dhe të Zyrës Ekzekutive.

Anëtarët e Bordit të ShKÇAK të cilët nuk janë të përfshirë në përbërje të ndonjë Komisioni do të mund të marrin pjesë në takimet e komisionit përkatës si vëzhgues.

Mandati i kryesuesve të komisioneve, përveç kryesuesit të komisionit për nominime, do të jetë një (1) vjeçar.

Përgjegjësitë e Komisioneve

Komisionet e SHKÇAK-së për punën e vet do t’i përgjigjen Kuvendit apo Bordit të ShKÇAK, përkatësisht themeluesit të tyre.

Përgjegjësitë dhe fushëveprimi i komisioneve janë të përcaktuara me rregullore të komisioneve.

Takimet e komisioneve brenda vitit do të mbahen në përputhje me planin e punës së komisioneve.

Komisionet do të mund të mbajnë takime përveç atyre të planifikuara në rastet kur kërkohet shqyrtimi apo ekspertiza për çështje që mund të dalin nga aktivitet e përditshme të SHKÇAK-së.

Raportimin për punën e tyre komisionet do ta bëjnë në periudha të rregullta dhe atëherë kur Këshilli e kërkon një gjë të tillë.

Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë

Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë është një prej komisioneve themelore të ShKÇAK-së. Përgjegjësitë e komisionit janë të përcaktuara në Statutin e ShKÇAK-së dhe në Rregulloren e Komisionit.

Komisioni për Sjellje dhe Disiplinë e përcakton përgjegjësinë disiplinore të anëtarëve të Shoqatës në rast të shkeljes së dispozitave të ligjeve, Statutit të ShKÇAK-së si dhe parimeve themelore të Kodit të Etikës profesionale.

Anëtarët e Komisonit për Sjellje dhe Disiplinë

 1. Elvira Ibrahimi Hoti - Kryesuese
 2. Alban Lufi
 3. Fitore Neziri
 4. Kaltrina Kadriu-Xhemaj
 5. Nekibe Haziri

Komisioni për Nominime

Komisioni për Nominime është përgjegjës për zhvillimin e procesit të nominimeve për anëtarë të Komisioneve si dhe për anëtarë të Këshillit të ShKÇAK-së. Gjatë realizimit të përgjegjësive të përcaktuara me Statut dhe me Rregullore, Komisioni për Nominime bashkëpunon ngushtë me Këshillin e Shoqatës, përderisa për punën e vet i raporton Asamblesë.

Anëtarët e Komisionit për Nominime

 1. Shpresa Mustafa - Kryesuese
 2. Afërdita Çarkaxhiu Gashi
 3. Nazmi Pllana
 4. Adrian Alo
 5. Bashkim Uka
 6. Mentor Hyseni
 7. Tomorr Zhaveli

Komisionet e ShKÇAK  2016-2020

Komisioni për Menaxhimin e Cilësisë në Pajtueshmëri me Standardet

Qëllimi dhe objektiva e Komisionit është që të sigurojë mbrojtjen e interesit publik si dhe të sigurojë që të gjithë anëtarët e ShKÇAK-së të ofrojnë shërbime profesionale sipas standardeve më të larta etike dhe në përputhje me Deklaratat mbi Obligimet e anëtarësisë (DOA 1) të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) si dhe të sigurojë se këto shërbime janë në pajtueshmëri me kërkesat e Kodit të Etikës profesionale.

Anëtarët e Komisionit për Menaxhimin e Cilësisë në Pajtueshmëri me Standardet

 1. Shpresa Mustafa - Kryesuese
 2. Ardiana Bunjaku
 3. Mentor Hyseni
 4. Naim Avdiu

Komisioni për Standarde Profesionale

Në përputhje me misionin e ShKÇAK-së për shërbim ndaj interesit publik dhe përkushtimit për implementimin e Deklaratave për Obligimet e Anëtarësisë, Komisioni do të ofrojë mbikëqyrjen e adoptimit, implementimit dhe fuqizimit të standardeve dhe udhëzuesve të adoptuara nga ShKÇAK. Komisioni do të përgatisë udhëzime për implementimin e standardeve profesionale lidhur me raportimin financiar duke përfshirë SNA, SNRF, SNKSP.

Komisioni bashkëpunon me organet standardvënëse, duke përfshirë Këshillin e Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) dhe organet relevante ndërkombëtare për të siguruar bashkëpunim të vazhdueshëm në zhvillimin dhe implementimin e standardeve që janë të rëndësishme për kontabilitet dhe auditim.

Anëtarët e Komisionit për Standarde Profesionale

 1. Adrian Alo
 2. Alban Lufi
 3. Bekim Berisha
 4. Jan Tyl
 5. Lulzim Berisha
 6. Nazmi Pllana
 7. Teuta Ukshini
 8. Xhevdet Beqiri

Komisioni për Edukim Profesional

Komisioni angazhohet për përgatitjen e politikave për trajnim dhe edukim të studentëve si dhe për edukim të anëtarëve pas çertifikimit të tyre. Komisioni promovon metoda dhe mjete efektive të edukimit profesional si dhe i promovon kërkesat dhe mundësitë për zhvillimin e  Edukimit të Vazhdueshëm Profesional për anëtarët e vet.

Anëtarët e Komisionit për Edukim Profesional

 1. Lulzim Krasniqi - Kryesues
 2. Edona Perjuci
 3. Naim Avdiu
 4. Lulzim Zeka
 5. Visar Jasiqi

Komisioni për Tatime

Komisioni për tatime këshillon lidhur me çështjet tatimore bazuar në hulumtimet e ShKÇAK-së dhe përvojën e anëtarëve të saj të punësuar në fushën e kontabilitetit, auditimit dhe fushën financiare. Komisioni siguron se anëtarët e ShKÇAK-së kanë qasje të mjaftueshme në informata dhe nivel të lartë të edukimit për t’u ofruar punëdhënësve, klientëve dhe palëve tjera këshilla profesionale të nivelit të lartë lidhur me çështjet tatimore.

Anëtarët e Komisionit për Tatime

 1. Fahri Breznica - Kryesues
 2. Burim Zagragja
 3. Tomorr Zhaveli
 4. Xhemail Syla