PSE MË NEVOJITET KARTELA E SHKÇAK-SË?

Kartela e ShKÇAK-së konsiderohet mjet për identifikimin tuaj dhe do të ju nevojitet për çdo aktivitet të Shoqatës.
Ju duhet ta keni kartelën e ShKÇAK-së me vete çdo herë kur të merrni pjesë në provime. Në rast kur e keni harruar apo humbur kartelën, është me rëndësi që në provim të keni një dokument tjetër identifikimi me fotografi. Pasaporta apo letërnjoftimi do të jenë të pranueshme.

ÇKA NDODHË NËSE E KAM HUMBUR KARTELËN?

Ju duhet të lajmëroheni në Zyrën Ekzekutive të ShKÇAK-së, ta lajmëroni humbjen e kartelës dhe të bëni kërkesë për pajisje me kartelë tjetër.

SI MUND T’I NDRYSHOJ TË DHËNAT PERSONALE?

Në rast se keni bërë çfarëdo ndryshimi në informatat tuaja personale, adresën elektronike, adresën e banimit, vendin e punës, numrin e telefonit etj, duhet të lajmëroheni në Zyren Ekzekutive të ShKÇAK-së apo ndryshimet t’i dërgoni me email me kopjen e dokumentit qe e vërteton ndryshimin si dhe do ta dorëzoni kartelën e ShKÇAK-së. Zyra Ekzekutive do t'ju pajisë me kartelë të re.

SHËRBIMI PËR STUDENTË DHE ANËTARË

Personeli i Zyrës Ekzekutive është i përkushtuar në ofrimin e shërbimeve të shkëlqyera në çdo kohë. Ne ju inkurajojmë që përmes adresës elektronike të na i dërgoni kërkesat tuaja, kurse në pamundësi të dërgimit përmes adresës elektronike, kërkesat tuaja do t'i bëni në formë të shkruar dhe përgjigjen do ta merrni përmes [email protected][email protected] dhe [email protected]

SA KOHË DUHET QË ANKESA IME TË ZGJIDHET?

ShKÇAK përpiqet që ankesat tuaja t'i zgjidhë në afat sa më të shkurtër, megjithëse kjo varet edhe nga natyra e ankesës. Në të gjitha rastet ju do të njoftoheni me shkrim lidhur me ankesën tuaj, më së largu në afat prej 5 ditëve të punës.

TARIFAT PËR ANËTARËSI VJETORE?

Pagesa për anëtarësi vjetore (vit kalendarik) në ShKÇAK është e ndarë sipas skemës në vijim:

- Student                                           60EUR

- Teknik i Kontabilitetit                 84EUR

- Kontabilist i Çertifikuar             120EUR

- Auditor i Çertifikuar                   144EUR

- Auditor Ligjor                             144EUR + 200 EUR (Kontrolli i cilësisë)

- Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik  144 EUR

- Auditor i Brendshëm i Çertifikuar       144 EUR

Prej momentit kur keni fituar njërën prej thirrjeve të mësipërme, do ta paguani tarifën e paraparë për atë nivel.

Pagesa për anëtarësi vjetore duhet të bëhet në tremujorin e parë të vitit. Pagesa e anëtarësisë vjetore është kusht që ju të jeni të përfshirë në aktivitetet e ShKÇAK-së (EVP, seminare dhe të gjitha shërbimet tjera të SHKÇAK-së) si dhe të jeni të azhurnuar me informatat më të reja lidhur me profesionin.

SI DO TA PAGUAJ ANËTARËSINË VJETORE?

Anëtarësinë vjetore do ta paguani konform thirrjes që e keni (shih pyetjen TARIFAT PËR ANËTARËSI VJETORE).
Nëse ju nevojitet fatura, ju lutemi që ta dërgoni kërkesën në adresën elektronike: [email protected]
Dëshminë për pagesën e bërë duhet ta sillni në Zyrën Ekzekutive të ShKÇAK-së apo ta dërgoni të skenuar në adresën elektronike: [email protected]
SHKÇAK nuk merr përsipër kurrëfarë përgjegjësie për pasaktësinë në dhënien e shënimeve/detajeve me rastin e bërjes së pagesave.

PSE DUHET TA PAGUAJ ANËTARËSINË?

Në rast se nuk e keni bërë pagesën e anëtarësisë në afatin e paraparë ju nuk keni të drejtë në asnjë shërbim nga ShKÇAK.
Pagesa e anëtarësisë vjetore është kërkesë ligjore e Ligjit mbi Raportimin Financiar dhe Statutit të ShKÇAK-së.

ÇKA NDODHË NËSE NUK E PAGUAJ ANËTARËSINË BRENDA TREMUJORIT TË PARË TË VITIT

Nëse nuk e kryeni pagesën e anëtarësisë brenda tremujorit të parë të vitit kalendarik. Nga data 1 prill – 30 qershor, ju do të ngarkoheni me pagesë shtesë prej 20% të tarifës vjetore të anëtarësisë. Pas datës 30 qershor ju do të hiqeni nga lista e anëtarëve dhe do t’i nënshtroheni procedurës për riaktivizim.

A MUND TË KËRKOJ LIRIM NGA PROVIMET E SHKÇAK-SË?

Sipas skemës aktuale ju mund të liroheni nga lënda P3/Kontabilisti në Biznes (vlenë për të gjitha universitetet e akredituara si dhe diplomat e nostrifikuara në Kosovë). Nëse keni paraqitur kërkesën për lirim nga kjo lëndë, ju duhet ta sillni çertifikatën tuaj të notave e cila duhet të jetë e vërtetuar nga organi përgjegjës që e ka lëshuar. Para aplikimit, Administrata e ShKÇAK-së do të ju njoftojë për listën e lëndëve ekuivalente me provimin në fjalë. Pas verifikimit të çertifikatës, në afatin sa më të shkurtër do të njoftoheni lidhur me kërkesën tuaj. Nga administrata e ShKÇAK-së do të njoftoheni lidhur me procedurën që duhet ta ndiqni pas marrjes së njoftimit.

Lirimet nga provimet tjera bëhen vetëm për shoqatat dhe universitetet me të cilat ShKÇAK ka nënshkruar marrëveshje.

ÇKA DUHET TË BËJ PËR TË HYRË NË PROVIM?

Ju do ta paraqitni provimin apo provimet në afatin e publikuar. Duhet ta plotësoni fletëparaqitjen për provim, ta paguani shumën e paraparë për provim dhe ta sillni dëshminë mbi pagesën. Kusht për paraqitje të provimeve është edhe pagesa e anëtarësisë vjetore (për vit kalendarik).

ÇKA DUHET TË BËJ PËR TË ANULUAR NJË PROVIM?

Nëse e keni paraqitur një provim për një afat të caktuar dhe për çfarëdo arsye nuk do të mund të hyni në atë provim, ju duhet ta anuloni atë duke e plotësuar formularin për anulim (të sektorit privat ose publik), dhe ta dërgoni atë (ose kopjen e skanuar) në ShKÇAK më së voni 5 ditë para datës së provimit. 

SA HERË MUND TA ANULOJ NJË PROVIM?

Në rast se e anuloni paraqitjen e provimit tuaj me kohë (më së voni deri 5 ditë pune para provimit), pagesa prej 30 EUR për provimin e paraqitur do të jetë e shfrytëzueshme për afatin e radhës. Në rast se po të njëjtin provim do ta anuloni së dyti, ajo do të jetë mundësia e fundit për ta shfryëzuar pagesën prej 30 EUR nga afati i parë i paraqitjes; me fjalë të tjera, provimin e paraqitur mund t’a shfrytëzoni në një nga dy afatet e radhës. 
Në rast se keni paraqitur provimin dhe pa e anuluar atë vendosni të mos i nënshtroheni provimit pagesa prej 30 EUR do të jetë e pashfrytëzueshme për afate të tjera.

CILAT JANË RREGULLAT GJATË PROVIMIT?

Rregullat e provimeve do t’i gjeni në udhëzuesin për studentë dhe në fletëparaqitjen për provime.

HYRJA NË PROVIM

Ju këshilloheni që të arrini në vendin e mbajtjes së provimit së paku 15 minuta para kohës së paraparë për fillimin e provimit. Në sallën e provimit do të hyni sipas udhëzimeve të mbikëqyrësve. Gjësendet tuaja personale do t’i lini jashtë sallës nën mbikëqyrje.
Pasi të uleni në vendet tuaja do tu shpërndahen fletëprovimet të cilat nuk do t’i hapni pa lejen e mbikëqyrësit.
Provimi është me shkrim dhe zgjatë 3 orë. Ju do të keni 15 minuta shtesë për leximin e provimit.