TARIFAT

2022-06-23 - 10:51

TARIFA PËR ANËTARËSI

 • Kontabilist i Çertifikuar - 120€                                                     
 • Auditor i Çertifikuar - 144€                                                        
 • Auditor Ligjor - 144€                                                                   
 • Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - 144€                          
 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - 144€                               

Prej momentit kur keni fituar njërën prej thirrjeve të mësipërme, do ta paguani tarifën e paraparë për atë nivel.

 

TARIFA PËR MENAXHIMIN E CILËSISË NË PAJTUESHMËRI ME STANDARDE

 • Kontabilist i Çertifikuar - 100€                                                  
 • Auditor i Çertifikuar - 100€                                                      
 • Auditor Ligjor - 200€                                                                  
 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - 100€        

Pagesa për anëtarësi vjetore dhe e menaxhimit të cilësisë është pagesë për vit kalendarik. Pagesa e anëtarësisë  dhe e menaxhimit të cilësisë duhet të bëhet deri me datë 31 janar të vitit përkatës. Pas këtij afati ofrohet një  afat shtesë  prej 15 ditëve.

Pagesa e anëtarësisë vjetore dhe menaxhimit të cilësisë është kusht që ju të jeni të përfshirë në aktivitetet e ShKÇAK (EVP, seminare dhe të gjitha shërbimet tjera të SHKÇAK) si dhe të jeni të azhurnuar me informatat më të reja lidhur me profesionin.

 

TARIFA VJETORE TE ASOCIIMIT

 • Student - 60€
 • Teknik i Kontabilitetit - 84€

Prej momentit kur keni fituar njërën thirrjen Teknik i Kontabilitetit apo jeni student aktiv, do ta paguani tarifën vjetore të  asociimit.

Pagesa për tarifën vjetore të asociimit është  pagesë  kalendarike. Pagesa e tarifës vjetore të  asociimit duhet të  bëhet deri me date 31 janar të  vitit përkatës. Pas këtij afati ofrohet një  afat shtesë  prej 15 ditëve.

Pagesa e tarifës vjetore të  asociimit është kusht që ju të jeni të përfshirë në aktivitetet e ShKÇAK (EVP, seminare dhe të gjitha shërbimet tjera të ShKÇAK) si dhe të jeni të azhurnuar me informatat më të reja lidhur me profesionin.

                    

TARIFA PËR APLIKIM PËR HERË TË PARË NË SHKÇAK

 •  Aplikimi për herë të parë në ShKÇAK - 20€

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN TEKNIK I KONTABILITETIT

 • Aplikimi - 20€
 • Trajnimi dhe libri për një lëndë (x4)  - 120€
 • Provimi për një lëndë - 35€
 • Pagesa e tarifës së asociimit si student - 60€

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë (x4)  - 180€
 • Provimi për një lëndë  - 35€
 • Pagesa e anëtarësisë vjetore - (varësisht nga thirrja e fituar)

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë (x4) -  300€
 • Provimi për një lëndë -  60€
 • Pagesa e anëtarësisë vjetore - (varësisht nga thirrja e fituar)

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë (x6) -  300€
 • Provimi për një lëndë -  60€
 • Pagesa e anëtarësisë vjetore - (varësisht nga thirrja e fituar)

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë(x3) -  300€
 • Provimi për një lëndë -  60€
 • Pagesa e tarifës së asociimit si student - 60€

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN EKSPERT TATIMOR

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë (x3) - 180€
 • Provimi për një lëndë - 60€

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN EKSPERT I LARTË TATIMOR

 • Trajnimi dhe libri për një lëndë(x2) - 300€
 • Provimi për një lëndë -  60€

 

TARIFA PËR REGJISTRIM NË NIVELIN EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE

Anëtarët e ShKÇAK:

 • Trajnimi dhe libri për një Modul(x2) - 300€
 • Provimi për një lëndë - 60€

Anëtarët jo-aktiv/publikun e gjerë:

 • Trajnimi dhe libri për një Modul(x2) - 600€                                                             
 • Provimi për një lëndë -  200€

 

TARIFAT PËR PROVIME

Paraqitja e provimit:

 • Teknik i Kontabilitetit -  35€                                                        
 • Kontabilist i Çertifikuar - 35€                                                     
 • Auditor i Çertifikuar - 60€                                                       
 • Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - 60€                                     
 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - 60€                                
 • Ekspert Tatimor - 60€                                                                   
 • Ekspert i Lartë Tatimor - 60€                                                                    
 • Eksert i Licencuari i Forenzikës Financiare - 60€          

Lirimi nga provimet:

 • Teknik i Kontabilitetit - 35€                                                             
 • Kontabilist i Çertifikuar - 35€                                                                                                                
 • Auditor i Çertifikuar - 60€                                                                                                                        
 • Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - 60€                                                                                                    
 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar -  60€                                                                                              
 • Ekspert Tatimor - 60€                                                                                                                               
 • Ekspert i Lartë Tatimor - 60€                                                                                                                          
 • Eksert i Licencuari i Forenzikës Financiare - 60€                                                             

 

TARIFAT PËR EDUKIMIN E VAZHDUESHËM PROFESIONAL (EVP)

 • Anëtarët aktiv - 10€/orë                                                                        
 • Anëtarët jo-aktiv/publikun e gjerë - 20€/orë                                 

 

TARIFAT PËR ÇERTIFIKATA

 • Teknik i Kontabilitetit - 20€                                                     
 • Kontabilist i Çertifikuar - 30€                                                  
 • Auditor i Çertifikuar - 30€                                                          
 • Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik - 30€                                     
 • Auditor i Brendshëm i Çertifikuar - 30€                           
 • Ekspert Tatimor - 30€                                                                 
 • Ekspert i Lartë Tatimor - 30€                                                           
 • Eksert i Licencuari i Forenzikës Financiare - 30€              

TARIFA E SHËRBIMIT PËR VËRTETIME 

 • Tarifa e shërbimit për vërtetime aplikohet vetëm për anëtarët jo-aktiv - 20€ 

TARIFA E SHËRBIMIT PËR KOPJE TË ÇERTIFIKATËS

 • Tarifa e shërbimit për kopje të çertifkatës aplikohet vetëm për anëtarët jo-aktiv - 20€ (tarifa e çertifikatës nuk përfshihet).