Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.

2022-11-10 - 11:36

Përfaqësues të ShKÇAK pjesë e Konferencës Rajonale “REPARIS” të organizuar nga Qendra për Reforma të Raportimit Financiar të Bankës Botërore.


Tema: Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Raportimi i Qëndrueshmërisë dhe rritja e rolit të Komitetit të Auditimit.