Faktorët kyç për zhvillimin dhe përdorimin e Indikatorëve të Cilësisë së Auditimit

2023-01-24 - 10:32

Publikuar nga: Accountancy Europe

Është një objektiv i përbashkët për të gjitha palët në ekosistemin e raportimit të korporatës për të përmirësuar cilësinë e raportimit financiar. Kryerja e auditimeve të vazhdueshme me cilësi të lartë është një element kyç për të arritur këtë objektiv. Megjithatë, nevojitet punë e mëtejshme për të rënë dakord mbi përkufizimin, shtytësit dhe treguesit e cilësisë së auditimit.

Për të mbështetur këtë objektiv dhe duke u mbështetur në bazën tonë të të dhënave (maj 2022), ky publikim: 

  • përcakton konceptet kryesore që lidhen me cilësinë e auditimit
  • paraqet konsiderata për zhvillimin e Indikatorëve të Cilësisë së Auditimit (ICA)
  • shpjegon se çfarë mund dhe nuk mund të arrihet me raportimin e ICA

Indikatorët e Cilësisë së Auditimit nuk janë vetë qëllimet, por janë një mjet i rëndësishëm për të rritur transparencën e punës së auditimit dhe për të mbështetur auditimet e qëndrueshme dhe me cilësi të lartë. Një përzierje e ICA mund të ndihmojë në fokusimin në fushat ku nevojitet përmirësim.

Për më shumë informata, kliko KËTU.