Goditja ekonomike pas pandemisë Covid-19

Artikull i shkruar nga:  Xhevdet Beqiri -  Auditor Ligjor  dhe Partner Menaxhues në NEXIA KS   Situata emergjente dhe në tërësi të pa parashikuara dhe të pa menduara nga njerëzimi do vijnë në këto kohëra të...

2020-03-27 - 09:42 Lexo me shumë

ESMA publikon Udhëzues të Implikimeve kontabël nga përhapja e pandemisë së korona virusit

Artikull i publikuar nga: Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA) Autoriteti Evropian i Instrumenteve Financiare dhe Tregjeve (ESMA), rregullatori i tregjeve të letrave me vlerë të BE-së, ka lëshuar një Deklaratë Publike për...

2020-03-27 - 09:41 Lexo me shumë

Implikimet e koronavirusit COVID-19 në çështjet e raportimit financiar

Artikull i shkruar nga: Zijad Krasniqi - Kontabilist i Çertifikuar Përhapja e koronavirusit COVID-19 po ndikon bizneset në të gjithë botën. Subjektet dhe ata që i përgatisin pasqyrat financiare duhet të marrin në konsideratë me kujdes...

2020-03-27 - 09:40 Lexo me shumë

Mjetet e Menaxhimit Financiar për të Ndihmuar Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) në kohë Krize

Shumë mjete dhe udhëzime janë në dispozicion për të ndihmuar NVM-të të menaxhojnë financat e tyre dhe tani menaxhimi financiar është thelbësor për mbijetesën e shumë NVM-ve. Këtu janë disa mjete të...

2020-03-27 - 09:26 Lexo me shumë

Roli i bordeve në ballafaqimin me koronavirusin

Artikull i shkruar nga: Sabine Vollmer – Kryeredaktore e revistës FM (Financial Management) Burimi: IFAC Bordet e korporatave kanë detyra të rëndësishme për të kryer si reagim ndaj koronavirusit të ri, të njohur si COVID-19, i cili...

2020-03-27 - 09:06 Lexo me shumë

Kriza e koronavirusit: Efektet e mundshme në raportim dhe auditim

Artikull i publikuar nga: Accountancy Europe Pandemia e koronavirusit (SARS-CoV-19) vazhdon të përhapet në shumë vende, përfshirë Evropën. Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) dhe autoritetet kombëtare mund të konsultohen për efektet...

2020-03-27 - 08:47 Lexo me shumë

Gjatë pandemisë së Koronavirusit, Biznesi duhet të jetë protagonist, jo spektator

Artikull i shkruar nga: Richard Winston Edelman - President dhe Kryeshef Ekzekutiv i kompanisë “Edelman” dhe Dr. David Nabarro - i dërguar special i Organizatës Botërore të Shëndetit për COVID-19 Përderisa bota është duke u...

2020-03-27 - 08:22 Lexo me shumë

Nëse OPK e juaj nuk është duke punuar ende nga distanca, përdorni këtë kohë kritike për planifikim

Artikull i shkruar nga: Joseph Bryson - Drejtor për Cilësi dhe Zhvillim Source: IFAC Një javë më parë, unë do t'ju thoja që një shprehje si “kohë e jashtëzakonshme” është e tepërt. Unë do...

2020-03-26 - 04:48 Lexo me shumë

Njoftim

Lirohen përkohësisht nga pagesa e TVSH-së të gjitha importet e grurit dhe miellit për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës Në mbështetje të Rregullores Nr. 05/2020 për Fushat e Përgjegjësitë Administrative të...

2020-03-24 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për zgjatjen deri më 30 Prill, 2020 të afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimin dhe vendosjen lidhur me rimburësimet, që...

2020-03-19 - 04:04 Lexo me shumë

Njoftim - MFT publikon Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 qershor, 2020 për dorëzimin e deklaratave në KKRF

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për shtyerjen e afatit deri më 30 QERSHOR, 2020 për dorëzimin e deklaratave dhe pasqyrave financiare të të gjitha ndërmarrjeve në Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF). Ju...

2020-03-18 - 12:04 Lexo me shumë

Koronavirusi: 4 këshilla për të punuar nga shtëpia

Përhapja e koronavirusit është në titujt kryesorë të lajmeve. Shumë punëdhënës janë duke u përgatitur për ndërprerje të mundshme të punës, gjë që mund të ndikojë në veprimtarinë e...

2020-03-18 - 11:26 Lexo me shumë

ShKÇAK PROPOZON MASA MBËSHTETËSE PËR BIZNESET DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE

ShKÇAK përfaqëson më shumë se 7,000 anëtarë të cilët ju shërbejnë një numri të madh të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të jenë...

2020-03-12 - 04:44 Lexo me shumë

ShKÇAK: Njoftim për pezullim të aktiviteteve

Të nderuar, Në vijim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen e masave parandaluese kundër shpërndarjes së virusit CoViD-19 duke përfshirë ndërprerjen e procesit edukativo -arsimor në të...

2020-03-12 - 09:50 Lexo me shumë

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë

Auditimet me cilësi të lartë të pasqyrave financiare janë thelbësore për organizatat e fuqishme, tregjet financiare dhe ekonomitë. Përderisa auditimet historikisht janë fokusuar në rritjen e besimit të investitorëve dhe ofruesve...

2020-03-11 - 10:00 Lexo me shumë

Procesi i duhur

Qëllimi i një auditimi është të i’u ofroj investitorëve dhe akterëve të tjerë relevant siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare, të marra në tërësi, janë përgatitur në përputhje me kornizën...

2020-03-11 - 09:55 Lexo me shumë

Personeli i duhur

Auditimet me cilësi të lartë varen nga personeli i cili vepron në interesin publik, me eksperiencën, integritetin, pavarësinë, gjykimin profesional dhe aftësitë në përpjesëtim me një auditim të kualitetit të lartë. Nuk...

2020-03-11 - 09:52 Lexo me shumë

Qeverisja e duhur

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë varet nga një ekosistem i mirëfilltë i pjesëmarrësve nga profesioni i auditimit, si dhe nga organet qeverisëse, drejtorët dhe menaxhmenti. Kultura e duhur, duke filluar nga mbikëqyrja e duhur janë...

2020-03-11 - 09:46 Lexo me shumë

Rregullatori i duhur

Rregullatori luan një rol të rëndësishëm në gradimin e stimujve, nxitjen  e rezultateve të mira dhe sigurimin e përmbushjes së pritjeve të arsyeshme. Në të njëjtën kohë, ekziston rreziku që kostoja e rregullimit...

2020-03-11 - 09:41 Lexo me shumë

Matja e duhur

Termi cilësi e auditimit përfshin elementet kryesore, si kontekstuale, ashtu edhe të matshme, të cilat krijojnë një mjedis i cili maksimizon gjasat që auditimet cilësore të kryhen në një bazë të qëndrueshme. Në nivel global,...

2020-03-11 - 09:36 Lexo me shumë

Thirrje për veprim

Të gjithë pjesëmarrësit në ekosistemin e auditimit dhe të sigurisë duhet të veprojnë për të përmirësuar procesin e auditimit, aftësitë dhe të menduarit e profesionistëve të kontabilitetit dhe auditimit,...

2020-03-11 - 09:28 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 13 mars, 2020 me temë: Risitë në Administratën Tatimore të Kosovës; Deklarimi Vjetor për:        ...

2020-03-09 - 12:43 Lexo me shumë

Përgjegjësia e kontabilistëve të çertifikuar për nënshkrimin e pasqyrave financiare

Artikull i shkruar nga: Lulzim Zeka – Kryesues i Komisionit për Edukim Profesional   Ligji për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim që ka hyrë në fuqi nga 1 janar 2019 kërkon që pasqyrat financiare të ndërmarrjeve të...

2020-03-06 - 03:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 05 - 06 mars, 2020 me temë: Standardi Ndërkombëtar për shërbimet e ndërlidhura (ISRS 4410) - Angazhimet për përpilimin e...

2020-02-28 - 03:43 Lexo me shumë

Etika është vlera e anëtarit të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës

Artikulli i shkruar nga: Elvira Ibrahimi Hoti Kryesuese e Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë   Ndodhemi para një sfide të madhe profesionale, pasi që Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, kërkon nga...

2020-02-26 - 01:53 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të IFAC

Nju Jork, 19 dhe 20 shkurt 2020 - Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK, Znj. Ardiana Bunjaku mori pjesë në takimin e Komisionit për Zhvillim të Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit...

2020-02-21 - 09:41 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 27 shkurt, 2020 me temë: Udhëzimet e reja administrative të KKRF: Udhëzimi administrativ Nr.02/2019 për pavarësinë e...

2020-02-14 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare të Zyrës Kombëtare të Auditimit

Prishtinë, 12 shkurt 2020 – Përfaqësues të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës po marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare  të organizuar nga Zyra Kombëtare e...

2020-02-12 - 01:41 Lexo me shumë

Njoftim - KKRF publikon Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve

Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)  ka lëshuar Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2020 për Raportimet Financiare Vjetore të Mikro Ndërmarrjeve si dhe dy shtojca për ilustrimin  e prezantimit të Pasqyrave Financiare për Klasat...

2020-02-10 - 05:04 Lexo me shumë

Rekomandime mbi Shpalosjen e Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) i bashkohet organizatave të profesionit të kontabilitetit dhe auditimit për t’ju bërë thirrje për veprim aksionarëve të korporatave dhe pronarëve të pasurive lidhur me...

2020-02-07 - 10:00 Lexo me shumë
12...56789...1213