Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me 23 nëntor, 2022 me temën: Ndryshimet në strukturën e biznesit dhe kontabilitetin e menaxhimit.   Për më shumë...

2022-11-07 - 03:43 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM). Sot me datë 04 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK,  Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana...

2022-11-04 - 03:25 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM).

Sot me datë 03 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana Bunjaku janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës...

2022-11-03 - 03:25 Lexo me shumë

FNK/IFAC PUBLIKON “MBËSHTETJE SHTESË” MBI STANDARDET E MENAXHIMIT TË CILËSISË TË BSNAS/IAASB PËR FIRMAT E VOGLA

Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK/IFAC) publikoi pjesën e parë të një serie publikimesh e cila përbëhet nga tre pjesë, për të ndihmuar firmat e vogla dhe të mesme të kontabilitetit dhe auditimit të...

2022-11-01 - 01:47 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës

Filluan ligjëratat grupi i zyrtarëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po ndjekin programin “Trajnimi i Trajnerëve” të modeluar enkas për zyrtarët e këtij institucioni. Ky trajnim është...

2022-10-28 - 10:32 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 27 - 28 tetor, 2022 me temat: ISQM/SNMC 1 - Standardi ndërkombëtar për menaxhimin e cilësisë, menaxhimi i cilësisë për firmat...

2022-10-18 - 04:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 17 - 18 tetor, 2022 me temën: SNRF 9-Instrumentet financiare dhe SNRF 13-Matja e vlerës së drejtë   Për më shumë...

2022-10-04 - 01:43 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 28-29 shtator, 2022 me temën: SNRF 16 - Lizingu;  SNK 38 - Pasuritë jo-qarkulluese të patrupëzuara dhe SNK 40 - Prona...

2022-09-09 - 12:43 Lexo me shumë

TANI NË DISPOZICION UDHËZUES I RI MBI IDENTIFIKIMIN DHE VLERËSIMIN E RREZIQEVE TË ANOMALIVE MATERIALE NË NJË AUDITIM TË PASQYRAVE FINANCIARE

Publikuar nga: IAASB Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për SNA 315 (i rishikuar - 2019), Identifikimi dhe Vlerësimi i Rreziqeve të Anomalive Materiale. Udhëzuesi fokusohet...

2022-08-01 - 10:37 Lexo me shumë

Takim me Zëvendëskryeministrin e parë të Republikës së Kosovës për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Z. Besnik Bislimi.

Sot me datë 19 korrik, 2022 – Përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) - Kryetari i Bordit Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku, u pritën në...

2022-07-19 - 02:34 Lexo me shumë

Pse menaxhimi i cilësisë është më shumë se thjesht pajtueshmëri me standardet

Autor: ICAEW   Me përafrimin e datës së hyrjes në fuqi të Standardit Ndërkombëtar për Menaxhimin e Cilësisë 1 (SNMC 1 / ISQM 1), firmat e kontabilitetit dhe auditimit kanë filluar të mendojnë se si të arrijnë...

2022-07-06 - 02:16 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Eventin e përbashkët të EFAA, EFRAG dhe NVM-të e bashkuara (08/07/2022 | 14:00 - 16:00)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM-të (EFAA), Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG) dhe NVM-të e bashkuara organizojnë eventin e përbashkët i cili ka për qëllim informimin dhe diskutimin...

2022-07-04 - 04:08 Lexo me shumë

Publikimet më të reja nga Accountancy Europe

Accountancy Europe ka lansuar një seri të re publikimesh mbi:   shërbimet jo-audituese rotacionin e detyrueshëm të auditorëve përkufizimet e subjekteve me interes publik mbikëqyrjen e auditimit   Publikimet theksojnë se sa...

2022-07-01 - 03:09 Lexo me shumë

Jeni përgatitur për standardet e reja të Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS/IAASB?

Në fund të vitit 2020, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS/IAASB) publikoi tre standarde të reja dhe të rishikuara mbi menaxhimin e cilësisë. Standardet fuqizojnë dhe modernizojnë mënyrën se si...

2022-06-30 - 05:13 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 21-22 qershor, 2022 me temën: Kontabiliteti i sektorit të ndërtimtarisë: aspekti tatimor dhe i raportimit financiar   Për...

2022-06-15 - 11:43 Lexo me shumë

Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022 (02/06/2022 | 09:30 - 16:30)

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022. Tema: Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të...

2022-05-27 - 02:56 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 26-27 maj, 2022 me temën: Vështrim i përgjithshëm i auditimittë brendshëm të bazuar në rrezik dhe Vlerësimi i...

2022-05-20 - 01:43 Lexo me shumë

Lufta për parandalimin e pastrimit të parave – një proces i vazhdueshëm

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Sa më shumë forcohen masat për parandalimin, aq më shumë zotëruesit e parave të paligjshme do të vihen përpara...

2022-05-17 - 12:11 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 19 maj, 2022 me temën: Momenti i lindjes së detyrimit për TVSH; E drejta e zbritjes së TVSH; Rregullimet e zbritjeve të TVSH;...

2022-05-13 - 06:43 Lexo me shumë

Panel diskutimi: Raportimin Financiar - Kërkesat Ligjore dhe Sfidat e Implementimit

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës pas sesionit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional mbajti një panel diskutimi me Kryetarin e Këshillit të Kosovës për...

2022-04-22 - 03:05 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës në kuadër të programit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional (EVP), mbajti sesionin e radhës të EVP-së me...

2022-04-22 - 01:03 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Bordit të ShKÇAK për mandatin 2022-2024

Prishtinë, 01 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) në pajtueshmëri me statutin e saj, sot mbajti mbledhjen e parë të Bordit të përzgjedhur nga Kuvendi i anëtarëve...

2022-04-01 - 07:41 Lexo me shumë

Ceremonia e 20 vjetorit të ShKÇAK

Me datë 23.03.2022 ShKÇAK ka mbajtur ceremoninë e shënimit të 20-vjetorit të themelimit të saj, pjesë e së cilës ishin anëtarët e saj, personalitete të larta nga institucionet vendore dhe atyre ndërkombëtare si dhe...

2022-03-25 - 07:42 Lexo me shumë

PLATFORMA E RE DIGJITALE E FNK I ASISTON SEKTORIT PUBLIK KALIMIN NGA KONTABILITETI I PARAS SË GATSHME NË KONTABILITIN AKRUAL: RRUGËTIMI DREJT KONTABILITETIT AKRUAL

Rrugëtimi drejt kontabilitetit akrual ofron burime për të implementuar të gjithë qasjen e sistemit ndaj Menaxhimit të Financave Publike cilësore (MFP) të nevojshme për kalimin nga parimi i parasë së gatshme në parimin...

2022-03-01 - 08:02 Lexo me shumë

KOHA PËR VEPRIM MBI QËNDRUESHMËRINË: HAPAT E ARDHSHËM PËR PROFESIONIN E KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Me themelimin e Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Qëndrueshmërisë (BSNQ), rrugëtimi drejtë së ardhmës është i qartë: Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit duhet të udhëheqë rrugëtimin drejtë...

2022-02-28 - 09:01 Lexo me shumë

UDHËZUESI I RI I ZBATIMIT PËR MENAXHIMIN E CILËSISË PËR AUDITIMET E PASQYRAVE FINANCIARE

Bordi i Standardeve Ndërkombëtar të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka publikuar Udhëzuesin e Zbatimit për herë të parë për SNA 220, Menaxhimi i Cilësisë për një Auditim të Pasqyrave Financiare. Udhëzuesi do...

2022-02-22 - 04:49 Lexo me shumë

KUJDESI DHE VIGJILENCA E PROFESIONISTËVE PËR DISA SHËRBIME QË MBARTIN RREZIKUN PËR PASTRIMIN E PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës Artikullin e plotë e gjeni në këtë LINK

2022-02-02 - 03:11 Lexo me shumë

PROFESIONET E LIRA DHE ROLI I TYRE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës   RREZIKU I PASTRIMIT TË PARAVE. PSE PARAT E VEPRIMTARIVE KRIMINALE NUK DUHET TË FUTEN NË RRJEDHËN E BIZNESIT TË LIGJSHËM?...

2022-02-02 - 03:00 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 29 dhjetor, 2021 me temën: DIGJITALIZIMI I PROFESIONIT  (PËRPARËSITË DHE SFIDAT E IMPLEMENTIMIT TË ZHVILLIMEVE TË REJA...

2021-12-25 - 06:43 Lexo me shumë

Puntoria vjetore e ShKÇAK “Ruajtja e qeverisjes së mirë”

Më 16 dhe 17 dhjetor 2021, ShKÇAK mbajti punëtorinë vjetore “Ruajtja e qeverisjes së mirë” me anëtarët e Bordit, Komisionet e saj dhe Zyrën Ekzekutive. Qëllimi i punëtorisë ishte përcaktimi dhe planifikimi i...

2021-12-17 - 06:08 Lexo me shumë