Ftesë për komente në Projekt Rregulloren për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin

Të nderuar Anëtarë, Të bashkëngjitur mund të gjeni Projekt Rregulloren për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, që për momentin janë në fazën e konsultimit publik.  Ju inkurajojmë të...

2019-03-25 - 02:41 Lexo me shumë

Njoftim nga ATK për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton tatimpaguesit se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 1 janar 2019 dhe deri me datën 31 mars 2019, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët...

2019-03-21 - 02:03 Lexo me shumë

Tre domosdoshmëri për tatuarjen e ekonomisë digjitale

Revolucioni digjital po transformon ekonomitë, modelet e biznesit dhe jetën e të gjithë qytetarëve. Ai po ndikon në mënyrë dramatike në çdo aspekt të ekonomive, duke përfshirë bazën tatimore dhe aftësinë e qeverive...

2019-03-19 - 11:18 Lexo me shumë

TOP 6 AFTËSITË PËR KONTABILISTËT

Identifikimi i aftësive të cilat do t’iu çojnë drejt suksesit në profesionin e kontabilitetit, jo vetëm që rritë efektivitetin në punë por gjithashtu e bën më të lehtë ndërtimin e qëllimeve afatgjate...

2019-03-19 - 09:36 Lexo me shumë

Rëndësia e Specializimit në Programin Ekspert Tatimor

Si pjesë e shoqërisë dinamike ku profesionet lindin në përputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike edhe në vendin tonë pas disa viteve të ndërtimit të sistemit tatimor shfaqet nevoja për profesionist të fushës së...

2019-03-18 - 11:32 Lexo me shumë

Urime 8 Marsi – Dita Ndërkombëtare e Gruas

Dita Ndërkombëtare e Gruas është një ditë globale që feston arritjet shoqërore, ekonomike, kulturore dhe politike të grave - duke shënuar gjithashtu një thirrje për veprim për arritjen e barazisë gjinore. ShKÇAK...

2019-03-08 - 12:07 Lexo me shumë

NJOFTIM

Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) njofton të gjitha shoqëritë tregtare që janë  subjekt i rregullimit nga ligji Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, se ligji i aprovuar nga Kuvendi i Republikës së...

2019-03-04 - 01:32 Lexo me shumë

Ftesë për komente në UA për Implementimin e Kodit Doganor dhe i Akcizave

Të nderuar Anëtarë, Të bashkëngjitur mund të gjeni Projekt Udhëzimin  Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ për Implementimin e Kodit Doganor dhe i Akcizave, i Plotësuar dhe Ndryshuar me...

2019-03-04 - 11:41 Lexo me shumë

NJOFTIM

Ju njoftojmë se për arsye të kërkesës së madhe për nivelin e programit çertifikues  - Teknik i Kontabilitetit, kemi formuar edhe një grup për lëndën P1 – Kontabiliteti Financiar, i cili do të fillojë ligjëratat...

2019-02-28 - 09:33 Lexo me shumë

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të Kontratave Afatgjate Ndërtimore

Administrata Tatimore e Kosovë – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 9 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Vendimin...

2019-02-27 - 09:23 Lexo me shumë

ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK-SË, TË AFATIT QERSHOR 2019

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2019 bëhet prej 13/05/2019 – 31/05/2019. Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim   Orari i provimeve të Afatit Qershor 2019

2019-02-21 - 04:43 Lexo me shumë

Kanë filluar konsultimet globale mbi menaxhimin e cilësisë në nivel të firmave dhe angazhimeve

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) kërkon koment publik deri më 1 Korrik, 2019 mbi tre standardet e ndërlidhura që adresojnë menaxhimin e cilësisë.  Propozimet sjellin ndryshime të...

2019-02-21 - 02:05 Lexo me shumë

Data të rëndësishme

  MBAJTJA E PROVIMEVE TË AFATIT JANAR - SHKURT 2020 18 janar 2020 – P1, P5, P9 25 janar 2020 – P2, P6, P10, B1 01 shkurt 2020 – P3, P7, P11, B2, M2 08 shkurt  2020 – P4, P8, P12, B3, T5 19 shkurt 2020 -...

2019-02-21 - 10:58 Lexo me shumë

Kërkesat për Raportim Jo-Financiar të NVM-ve: Ndjekja e Zhvillimit të Drejtë dhe të Qëndrueshëm

ShKÇAK është duke marrë pjesë në tryezën me anëtarë të Parlamentit Evropian, përfaqësues të NVM-ve, ekspertë dhe profesionistë të kontabilitetit dhe auditimit, e cila është organizuar nga Federata Evropiane...

2019-02-19 - 09:02 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 12:05 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 12:03 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 12:00 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:57 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:43 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:41 Lexo me shumë

Ndërto të adhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:38 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:37 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:35 Lexo me shumë

Ndërto të ardhmën tënde me SCAAK!

2019-02-14 - 11:32 Lexo me shumë

#LOVESCAAK

2019-02-14 - 11:21 Lexo me shumë

FOTO

2019-02-13 - 02:47 Lexo me shumë

Standardi i ri i edukimit ka në fokus zhvillimin profesional

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit në Kontabilitet (BSNEK) ka publikuar Standardin Ndërkombëtar të Edukimit (SNE) 7 të rishikuar - Edukimi i Vazhdueshëm Profesional. Standardi sqaron parimet dhe kërkesat se si organizatat profesionale...

2019-02-11 - 03:33 Lexo me shumë

BSNKSP paraqet udhëzime për fushat e rëndësishme të Shpenzimeve Publike

Çështjet e përfitimeve sociale të SNKSP dhe Drafti i Ekspozimit për shërbimet kolektive dhe individuale Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) ka lëshuar një standard të ri dhe një...

2019-02-11 - 02:32 Lexo me shumë

Njohje reciproke të thirrjeve profesionale në mes të ShKÇAK dhe CIPFA

Që nga viti 2016, ShKÇAK ka funksionalizuar marrëveshjen e bashkëpunimit me Institutin e Licencuar për Financa Publike në Britani të Madhe (CIPFA), me ç ‘rast anëtarëve të saj të sektorit publik u është mundësuar...

2019-02-08 - 04:33 Lexo me shumë

Njohje reciproke të thirrjeve profesionale në mes të ShKÇAK dhe ACCA

Pas përfundimit të monitorimit nga ana e Shoqatës së Auditorëve të Çertifikuar në Angli (ACCA)mbi nivelin e matjes së njohurive, ShKÇAK është ri akredituar nga ACCA  për të gjitha lëndët e nivelit...

2019-02-08 - 02:41 Lexo me shumë