Rezistenca e ndërmarrjeve: nëntë fusha të përqëndrimit për menaxhimin e krizave COVID-19

2020-04-28 - 01:12

Artikull i shkruar nga: Tonny Dekker - Partner Global i Shërbimit për Klientin| Udhëheqës i Konsulencës së Riskut në EMEIA

Burimi: IFAC

Paraqitja e një mjeti diagnostikues të lehtë për t’u përdorur për të ndihmuar në sigurimin e një qasjeje gjithëpërfshirëse, të planifikuar për menaxhimin e krizave.

Përhapja globale e COVID-19 është një krizë humanitare, para së gjithash. Por shtohet edhe një shtresë tjetër e pengesave në listën e rritjes të sfidave të papritura me të cilat përballen udhëheqësit dhe ndikojnë në performancën e biznesit.

Në thelb, pandemia është një provë e qëndrueshmërisë së kompanisë suaj. Reagimi kërkon një qasje të strukturuar ndaj menaxhimit të krizave, e kryesuar nga një ekip që koordinon gjithçka, nga komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, deri te vlerësimi i rrezikut, menaxhimi dhe lehtësimi. Problemi? Është e vështirë të bëhet planifikimi kur gjithçka po ndryshon brenda ditës.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të keni një hartë për të naviguar pasigurinë dhe kompleksitetin. Ne kemi identifikuar nëntë fusha që ndërmarrjet mund të adresojnë për të ndihmuar vazhdimësinë e biznesit tani, të ndërtojnë qëndrueshmëri për atë që vjen në të ardhmen, dhe të ndihmojnë të ristrukturojnë të ardhmen për atë që vjen pas pandemisë. Kur i konsideroni këto çështje, ne ju rekomandojmë të filloni gjithmonë me çështjet që lidhen me njerëzit përpara se të kaloni në zona të tjera, të cilat mund të adresohen në çdo mënyrë:

  1. Shëndeti dhe mirëqenia e punonjësve
  2. Talenti dhe fuqia punëtore
  3. Zinxhiri i furnizimit dhe tregtia globale
  4. Konsumatori dhe brendi
  5. Financimi dhe investimi
  6. Rreziku
  7. Qeveria dhe politikat publike
  8. Teknologjia dhe siguria e informacionit
  9. Sigurimet dhe mosmarrëveshjet ligjore

COVID-19 si Mjet i Rezistencës së Ndërmarrjeve

Qëllimi i mjetit është të ndihmojë udhëheqësit e biznesit të vlerësojnë këto nëntë fusha. Kjo ju nxitë të merrni në konsideratë aspekte të cilat përndryshe mund të neglizhohen. Ndihmon gjithashtu në krijimin e strukturës në mes të kaosit. Idea nuk është që ta përdorni një herë, por të vazhdoni të kontrolloni përgatitjet  tuaja si pjesë e takimeve tuaja të vazhdueshme të udhëheqjes gjatë krizës.

Mjeti është një mënyrë e thjeshtë, e drejtpërdrejtë dhe pragmatike për të kuptuar se sa rezistues është biznesi juaj përballë krizave. Kjo ju mundëson, me një shikim, të identifikoni se ku keni nevojë për më shumë përpjekje ose ndihmë të mëtejshme.

1. Shëndeti dhe mirëqenia e punonjësve

Siguria e punonjësve është parësore. Por sot kjo do të thotë që shumë janë duke punuar nga distanca, duke luftuar për të zgjidhur angazhimet personale duke mbajtur një orar të rregullt pune, duke pushuar, dhe duke qëndruar të angazhuar, motivuar dhe të ndërlidhur me komunitetin e tyre më të gjerë të punës. Pra, si duhet të udhëheqësh nga një distancë? Dhe si do të siguroheni që njerëzit janë të disponueshëm për të punuar? A keni nevojë për një fuqi punëtore të rastit ose alternative, siç janë studentët, ose të ri-trajnoni punonjësit tuaj?

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

2. Talenti dhe fuqia punëtore

Cili do të jetë ndikimi në operimet tuaja nëse një përqindje e punëtorëve sëmuren? Cili është ndikimi i kufizimeve të udhëtimit dhe karantinës së detyrueshme? A ju keni dhënë prioritet fushave të biznesit ku punësimi mund të bëhet kritik dhe konsiderohet rekrutimi i punëtorëve të përkohshëm? A i shpërndani punonjësit tuaj të tepërt në fushat e tjera në nevojë?

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

3. Zinxhiri i furnizimit dhe tregtia globale

Nuk është vetëm mbyllja e fabrikës, por edhe ndryshimet e rregullatorëve që po bëjnë zinxhirët e furnizimit gjithnjë e më problematikë. Çfarë bëni kur kamionët nuk mund të kalojnë kufijtë dhe transporti ajror është i kufizuar? Organizatat duhet të adresojnë të tanishmen për vazhdimësi (mbijetesë), tjetra për të ndërtuar qëndrueshmëri dhe më gjerë për të ristrukturuar të ardhmen (transformuar) nga stresi në zinxhirët e tyre të furnizimit. Për shembull, a keni shikuar nëse furnitorët tuaj kyç kanë aftësi për të vazhduar shërbimet

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

4. Konsumatori dhe brendi

Si përceptohet brendi juaj tani? A jeni parë si empatikë? Pjesë e zgjidhjes? Disa kompani po ofrojnë shërbimet e tyre me një zbritje ose falas, duke balancuar nevojën për vazhdimësi tregtare me shqetësimin e komunitetit. Ndoshta ju duhet të kaloni në mënyra të reja të shitjes (të tilla si në internet) ose ti çaseni tregut në mënyra të reja (siç janë shitësit me shumicë që shesin drejtpërdrejt tek konsumatorët)? Shkathtësia është kritike, gjatë gjithë kohës duke qëndruar pranë klientëve tuaj, duke u kujdesur për mirëqenien e tyre dhe se si sjellja e tyre po ndryshon në përputhje me nevojat e tyre.

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

5. Financiar dhe investitor

Menaxhimi financiar është kritik - organizatat përballen me çështje të mëdha të likuiditetit në një afat të shkurtër. Së pari duhet të kuptoni parashikimet e rrjedhës së parave dhe të ardhurave, pastaj të shikoni në kontrollimin e kostos ose aktivitetet e uljes së kostos. Financimi afatshkurtër është thelbësor - ju duhet të vëzhgoni të gjitha skemat e mbështetjes së qeverisë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare që mund të jenë të dobishme për ju. Megjithatë, ato mund të jenë komplekse për t’u qasur, veçanërisht për kompani shumëkombëshe që kryejnë këtë punë njëkohësisht në shumë territore.

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

6. Rreziku

Konsideratat këtu variojnë nga ndikimi i kufizimeve të punës dhe mungesa e shërbimeve dhe klientëve deri tek ndikimi në kapitalin e punës të ndërprerjes së zinxhirit të furnizimit. Dhe kjo është edhe para se të merren parasysh çështjet e teknologjisë, siç janë ngritja e mundshme nga ndryshimet në infrastrukturë, përfshirë vendet e reja të fuqisë punëtore. Dhe si do t’i përgjigjeni ndryshimeve dinamike dhe të paparashikueshme të kërkesës së konsumatorit?

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

 7. Qeveria dhe politikat publike

Legjislacioni i ri i urgjencës po ndryshon në të gjithë globin çdo javë, duke sjellë me vete pritshmëri të reja të pajtueshmërisë me ndikim të mundshëm për biznesin. Identifikoni një individ ose ekip për të monitoruar përhapjen dhe progresin e COVID-19 nëpër zonat e rëndësishme për organizatën, si dhe përgjigjet e qeverisë dhe organizatave ndërkombëtare. Ju gjithashtu keni nevojë për pika të caktuara të kontaktit për t'u informuar nga qeveritë dhe shtypi në lidhje me reagimin e COVID-19. Dhe për ato kërkesa që ndryshojnë pajtueshmërinë? Vendosni një monitorim për t'i identifikuar ato.

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

8. Teknologjia dhe siguria e informacionit

Përderisa shumica e organizatave tani janë duke punuar nga distanca, kjo mund të sjellë një rrezik të shtuar të mashtrimeve dhe sulmeve kibernetike duke u përpjekur të shfrytëzojnë  këtë kohë për t’i bërë lidhjet më pak të sigurta. Duhet të ketë një përqendrim në ngritjen dhe mbrojtjen e infrastrukturës - sigurisë, sinjaleve, lejeve të çasjes, mjeteve dhe harduerit. Organizatat gjithashtu duhet të rishikojnë mekanizmat e tyre për raportimin e incidenteve të rrezikut teknologjik, ndërprerjeve ose humbjes së aksesit për punonjësit dhe klientët.

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

 9. Sigurimet dhe mosmarrëveshjet ligjore

Rishikoni me kujdes politikat tuaja të sigurimit si pasojë e rezultateve të mundshme të pandemisë. Zhvilloni plane tani për të përshpejtuar rimëkëmbjen financiare dhe lehtësimin pas humbjes katastrofike përmes kërkesave të sigurimit ose programeve të tjera të granteve nga katastrofat / pandemitë. Në mosmarrëveshjet juridike, forca madhore mund të thirret në atë se a keni kujdes në kontratat ose sigurimin tuaj? Dhe cilat janë detyrimet tuaja kontraktuale me klientët dhe furnitorët?

Shihni listën tonë për veprimet tanishme, të ardhshme dhe më gjerë

Ndërtimi i qëndrueshmërisë për të ardhmen

Fuqizimi dhe mbajtja e qëndrueshmërisë së ndërmarrjes kërkon një qasje të strukturuar dhe gjithëpërfshirëse për vlerësimin dhe adresimin e çështjeve që ndikojnë biznesin në një kohë krize. Por udhëheqësit nuk mund vetëm kryejnë punë dhe të vazhdojnë - menaxhimi efektiv i krizës do të thotë të rishikosh dhe kontrollosh çdo disa ditë, dhe t’i editosh vendimet dhe aktivitetet, përfshirë planifikimin e skenarit për përkeqësimin e zhvillimeve. Kjo është e domosdoshme "tani" – për të mbijetuar përmes vazhdimësisë së biznesit.

Hapi tjetër është të transformoheni. Ne jemi në fillimin e një epoke të re, shumë ndryshe. Udhëheqësit e mëdhenj do të sigurojnë që organizimi i tyre të jetë i përgatitur për çdo gjë që vjen "në të ardhmen" dhe "përtej", pas këtij momentumi. Me pak fjalë, ata do të mbikëqyrin transformimin në një ndërmarrje rezistente duke ndihmuar në krijimin e një bote më të mirë pune, pa marrë parasysh se si duket normaliteti i ri.

Përmbledhje

Për t'iu përgjigjur një krize kërkohet një qasje e strukturuar, por është e vështirë të jetë e planifikuar kur gjithçka po ndryshon brenda ditës. Kjo është arsyeja pse ne kemi identifikuar nëntë fusha që ndërmarrjet mund të adresojnë për të ndihmuar vazhdimësinë e biznesit tani, të ndërtojnë qëndrueshmëri për atë që vjen në të ardhmen, dhe të ndihmojnë të ristrukturojnë të ardhmen për atë që vjen pas pandemisë. Ne kemi zhvilluar gjithashtu një mjet të thjeshtë, të drejtpërdrejtë dhe pragmatik për t'ju ndihmuar të përcaktoni se ku keni nevojë për përpjekje ose ndihmë të mëtejshme.