Auditorët e çertifikuar:

Auditorët e Çertifikuar janë anëtarë me të drejta të plota në ShKÇAK, të cilët i kanë kryer tre nivelet e programit çertifikues të ShKÇAK-së, Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar dhe Auditor i Çertifikuar dhe është titulli më i lartë i programit çertifikues të sektorit privat të ShKÇAK-së.  Auditorët e Çertifikuar janë të angazhuar në tregun e punës në sektorin privat dhe publik, qoftë si të pavarur apo si pjesë e bizneseve apo institucioneve publike dhe shquhen si profesionistë eminentë. Listën e Auditorëve të Çertifikuar e gjeni këtu