Oketa Osmani - Asistente në Departamentin e Edukimit dhe Standardeve Profesionale

Oketa Osmani asiston në mbarëvajtjen dhe zhvillimin e programeve çertifikuese të ShKÇAK. Përcjellë vazhdimisht zhvillimet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e edukimit dhe standardeve profesionale të kontabilitetit dhe auditimit, për t’u inkorporuar në azhurnimin e materialeve të programeve çertifikuese nga Departamenti i Edukimit dhe Standardeve Profesionale.