Marjan Andonov

Marjan Andonov është partner i auditimit me përvojë në Grant Thornton dhe i mbështetë bizneset në rritje, si kompanitë e mëdha ndërkombëtare ashtu edhe bizneset e reja. Ka një përvojë mbi 27 vjeçare në industri të ndryshme, në mentorimin e bizneseve që nga fillimi i tyre. Roli i tij si partner i auditimit dhe i sigurisë është që t’u sigurojë klientëve që të përfitojnë nga shërbimet dhe ekspertiza e Grant Thornton në nevojat dhe aspiratat e tyre. Pos punës me klientë, ai e bën edhe mentorimin e kolegëve duke i mbështetur ata në zhvillimin e karrierës së tyre. Është anëtar i ShKÇAK-së, mban titullin Auditor i Çertfikuar dhe është i licencuar si Auditor Ligjor.