Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor

2018-01-10 - 09:24

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SHKÇAK), është duke kërkuar person të motivuar për  të punuar në zhvillimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në favor të interesit publik në Kosovë, për plotësimin e pozitës:

Zëvendës Drejtor

Detyrat dhe përgjegjësitë

 • Bashkëpunon me Drejtorin Ekzekutiv dhe Këshillin me qëllim të zhvillimit dhe implementimit të planit strategjik afatgjatë si dhe planit vjetor të Shoqatës;
 • Vazhdon të ndërtojë kapacitetet organizative të Shoqatës siç udhëzohet nga Drejtori Ekzekutiv dhe Këshilli;
 • Përfaqëson Shoqatën në aktivitete vendore dhe ndërkombëtare sipas kërkesës së DE dhe Këshillit;
 • Siguron realizimin efikas të misionit, vizionit dhe qëllimeve të Shoqatës;
 • Është përgjegjës  për administrimin e të gjitha takimeve të departamenteve dhe komisioneve të Shoqatës si dhe palëve tjera me interes, për të siguruar implementimin sa më të drejtë dhe në kohë të vendimeve;
 • Mbikëqyr departamentin e administratës dhe sigurohet që marrëdhënia me anëtarët e Shoqatës dhe bashkëpunëtorët vendor e ndërkombëtar të jetë sa më efikas dhe efektiv;
 • Sigurohet që procedurat administrative të Shoqatës janë të azhurnuara dhe mbikëqyr mbarëvajtjen tyre;
 • Përgatitë projekt propozime sipas nevojës;
 • Mbikëqyr gjenerimin e të ardhurave, monitoron shpenzimet si dhe jep in-pute për përpilimin e buxhetit;
 • Monitoron rezultatet për tu siguruar që objektivat e departamenteve janë plotësuar dhe janë në përputhje me nevojat dhe misionin e organizatës.

Kandidati duhet të ketë:

 • Diplomë Universitare;
 • Përvojë pune, minimum 2 vite, ne profesionin e kontabilitetit/auditimit/financave/taksave etj;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Aftësi organizative dhe i gatshëm për punën nën presion;
 • Aftësi për punë të pavarur dhe kreativitet;
 • Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme;
 • Njohuri në kompjuter (word, excel, access, power point).

Referencat janë të domosdoshme dhe duhet të dërgohen me CV.

Dorëzoni CV-në tuaj në E-mail adresën: [email protected]

Për pozitën: Zëvendës Drejtor

CV-të i pranojmë deri me 24/01/2018

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur