Rina Sejdiu - Zyrtare për Financa

Rina Sejdiu asiston në mbarëvajtjen dhe zhvillimin e programeve çertifikuese të ShKÇAK-së. Përcjellë vazhdimisht zhvillimet kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e edukimit dhe standardeve profesionale të kontabilitetit dhe auditimit, për t’u inkorporuar në azhurnimin e materialeve të programeve çertifikuese nga Departamenti i Edukimit dhe Standardeve Profesionale e poashtu është asistent ligjëruese në programet çertifikuese të ShKÇAK-së.