Adrian Alo

Adrian Alo është Kryeshef Financiar në KEP Trust. Ishte anëtar i Këshillit të ShÇKAK-së në mandatin 2012-2014, kurse aktualisht është anëtar i Komisionit për Standarde Profesionale. Ka përvojë shumëvjeçare në menaxhment ekzekutiv të institucioneve financiare, ekspertizë në kontabilitet, auditim të brendshëm , menaxhim të riskut kreditor dhe qeverisje korporative. Ka kryer studimet master në Arizona State University në SHBA. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar.