Ismet Sejdiu

Ismet Sejdiu është  Drejtor Financiar në Asseco. Ai ka punuar si Shef i Kontabilitet në  Pronet për rreth gjashtë  vite ka përvojë në mbajtjen e kontabilitet të shumë  ndërmarrjeve private. Ka kryer Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar.