Standardet e Menaxhimit të Cilësisë të BSNAS dhe Praktikat e Vogla dhe të Mesme

2019-05-15 - 12:28

Si standardet e propozuara të Menaxhimit të Cilësisë të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) janë të shkallëzueshme për PVM-të

BSNAS publikoi së fundi një sërë standardesh të propozuara ndërkombëtare për menaxhimin e cilësisë. Propozimet ndryshojnë mënyrën se si firmat profesionale të kontabilitetit dhe auditimit pritet të menaxhojnë cilësinë - për auditimet, rishikimet dhe angazhimet e tjera të sigurimit dhe të shërbimeve të lidhura.

Kjo video shpjegon se si standardet e propozuara të BSNAS për menaxhimin e cilësisë janë të shkallëzueshme për praktikat e vogla dhe të mesme.