Ftesë për komente në UA Organizimin e Zyrave të Tatimit në Pronë dhe Parimet e Administrimit të Tatimit në Pronë

2019-04-04 - 02:41

Të nderuar Anëtarë,
 
Të bashkëngjitur mund të gjeni Udhëzimin Administrativ për Organizimin e Zyrave të Tatimit në Pronë dhe Parimet e Administrimit të Tatimit në Pronë , që për momentin janë në fazën e konsultimit publik. 

Duke ditur rëndësinë e këtij UA dhe ndikimin që ka në punën tuaj, ju inkurajojmë të shkruani komentet dhe rekomandimet e juaja në forum, jo më larg se deri me datën 26 prill 2019. Komentet tuaja do të shqyrëtohen nga Komisioni për tatime dhe më pas do t’i përcillen MEF. 

UA në fjalë mund t'a shkarkoni këtu