Ftesë për komente në Projekt Rregulloren për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin

2019-03-25 - 02:41

Të nderuar Anëtarë,

Të bashkëngjitur mund të gjeni Projekt Rregulloren për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, që për momentin janë në fazën e konsultimit publik. 

Ju inkurajojmë të shkruani komentet apo rekomandimet e juaja në forum, jo më larg se deri me datën 29 prill 2019. Komentet tuaja do të shqyrëtohen nga ShKÇAK/Komisioniet relevante dhe më pas do t’i përcillen MEF. 

Projekt Rregulloren në fjalë mund t'a shkarkoni këtu