NJOFTIM

2019-03-04 - 01:32

Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) njofton të gjitha shoqëritë tregtare që janë  subjekt i rregullimit nga ligji Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, se ligji i aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më datë 30 Mars, 2018, ka hyrë në fuqi nga data 1 Janar 2019 dhe do të prodhoj efekte juridike duke filluar nga kjo datë e tutje.

Pasqyrat financiare të shoqërive tregtare për vitin financiar që përfundon më datë 31.12.2018 do të trajtohen dhe rregullohen sipas kërkesave të Ligjit Nr. 04/L 014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim si dhe Udhëzimit Administrativ Nr. 2013/02 mbi Strukturën dhe Përmbajtjen e Pasqyrave Financiare.

Ju lutemi gjeni te bashkëlidhur njoftimin nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar lidhur me implementimin e Ligjit te ri Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim këtu.