Ftesë për komente në UA për Implementimin e Kodit Doganor dhe i Akcizave

2019-03-04 - 11:41

Të nderuar Anëtarë,

Të bashkëngjitur mund të gjeni Projekt Udhëzimin  Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ për Implementimin e Kodit Doganor dhe i Akcizave, i Plotësuar dhe Ndryshuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 05/2010, Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2013 dhe me Udhëzimin Administrativ nr.05/2014 për konsultime publike, që për momentin janë në fazën të konsultimit publik. 

Ju inkurajojmë të shkruani komentet apo rekomandimet e juaja në forum, jo më larg se deri me datën 14 mars 2019. Komentet tuaja do të shqyrëtohen dhe më pas do t’i përcillen MEF. 

Udhëzimin Administrativ mund t'a shkarkoni këtu.