Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes ShKÇAK-së dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në Republikën e Maqedonisë

2018-09-17 - 04:04

Sot me 17 shtator 2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në Republikën e Maqedonisë (CAORM).

Kjo marrëveshje do të mundësoj krijimin e një partneriteti afatgjatë mes ShKÇAK dhe CAORM, në mënyrë që dy organizatat të shkëmbejnë njohuritë dhe përvojat e tyre si në fushën e trajnimeve dhe edukimit të vazhdueshëm profesional ashtu edhe në fushën e sigurimit të cilësisë,  të konsiderojnë shkëmbimin e stafit mes dy organizatave me qëllim të përmirësimit të ekspertizës së tyre, dhe të zhvillojnë një proces për të sjellë përvojat dhe ekspertizat evropiane në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Maqedonisë.