Qeverisja e duhur

2020-03-11 - 09:46

Arritja e auditimeve me cilësi të lartë varet nga një ekosistem i mirëfilltë i pjesëmarrësve nga profesioni i auditimit, si dhe nga organet qeverisëse, drejtorët dhe menaxhmenti. Kultura e duhur, duke filluar nga mbikëqyrja e duhur janë kyçe për arritjen e një auditimi me cilësi të lartë dhe me vlerë të lartë.

  • Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) beson se suksesi i një entiteti, cilësia e raportimit të tij dhe cilësia e auditimit të tij varen nga një ekosistem funksional dhe efektiv i pjesëmarrësve, përfshirë bordet dhe organet drejtuese, komitetet e auditimit, menaxhmentin, funksionimi financiar dhe i kontabilitetit, investitorët / pronarët, auditimi i brendshëm, auditimi i jashtëm dhe rregullatorët. Auditorët, pa marrë parasysh sa të aftë ose të informuar janë, nuk mund të mposhtin mangësitë e rëndësishme në fushat e tjera të ekosistemit.
  • Komitetet e auditimit duhet të angazhohen në mënyrë aktive në përcaktimin e planit të auditimit dhe të jenë të autorizuar të përcaktojnë kushtet e angazhimit, përfshirë tarifat në përpjesëtim me kryerjen e një auditimi me cilësi të lartë. Për të ndërmarrë në mënyrë efektive këtë përgjegjësi, kualifikimet e anëtarëve të komitetit të auditimit janë shumë të rëndësishme. Ata duhet të kenë aftësi të përshtatshme, duke përfshirë ekspertizë të fuqishme financiare dhe kontabël, njohuri për operimet e entitetit dhe aftësi të tjera që sigurojnë përbërje të ndryshme. Komitetet e auditimit duhet të jenë të pavarura nga menaxhmenti - të përbëra nga drejtorë të pavarur, jo-ekzekutivë.
  • Brenda një entiteti raportues, kontabilistët dhe auditorët profesionistë luajnë një rol kryesor në të gjitha hapat e procesit të raportimit dhe duhet të mbështesin një proces të suksesshëm, me cilësi të lartë të auditimit — duke zbatuar themelet e tyre etike (p.sh., Kodi IESBA) dhe aftësitë teknike në përgatitjen e informacionit të raportuar dhe lehtësimin e komunikimit ndërmjet bordeve, auditorëve dhe akterëve relevant. Auditorët e pavarur, të brendshëm që monitorojnë, rishikojnë dhe sigurojnë gjithashtu luajnë një rol kritik.
  • FNK/IFAC beson që firmat, pavarësisht nga madhësia e tyre, duhet të nxisin një kulturë të standardeve më të larta etike në të gjithë organizatën për të siguruar që kontabilistët dhe auditorët profesionistë punojnë dhe veprojnë në interes publik. Ne nxisim të dyja si firmat ashtu dhe Organizatat Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të mbajnë veten dhe anëtarët e tyre në standardet më të larta të mundshme etike dhe të adresojnë siç duhet çdo gabim.
  • IFAC mbështet transparencë më të madhe dhe komunikim të zgjeruar midis të gjithë pjesëmarrësve në ekosistemin e auditimit. Ne inkurajojmë:
  • Komitetet e auditimit për të komunikuar në mënyrë efektive me akterët relevant vendimet kritike të auditimit, kualifikimet e firmës që kryen auditimin, gjetjet e rëndësishme të auditimit, çështjet e tilla si çështje të vijimësisë dhe mirëmbajtjes së kapitalit, si dhe mënyrën se si komiteti i auditimit vlerëson cilësinë e auditimit.
  • Firmat që auditojnë subjektet e interesit publik për të publikuar (ose përmirësuar) informacione të rëndësishme dhe të qëndrueshme që shpjegojnë se si monitorojnë, matin dhe vlerësojnë cilësinë e aktiviteteve të tyre të auditimit dhe të sigurisë (në të gjithë rrjetet e tyre) dhe demonstrojnë se konsideratat tregtare nuk e tejkalojnë cilësinë.
  • Organizatat Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit të jenë transparente në raportimin e sigurimit të cilësisë së tyre dhe aktiviteteve hetimore / disiplinore.
  • Ne mbështesim Parimet e G20 / OECD të Qeverisjes së Korporatave si bazë ndërkombëtare dhe inkurajojmë fokusimin e vazhdueshëm nga politikë-bërësit kombëtar në implementimin e tyre në mënyrë efektive. Ne mbështesim biznesin në avokimin e OECD në këtë fushë si përfaqësues të bashkësisë globale të biznesit dhe ritheksojmë rëndësinë e tyre në kulturën e organizatës, përgjegjësisë së bordit, pavarësisë së auditorit dhe rreziqet e mbi-rregullimit.