Rregullatori i duhur

2020-03-11 - 09:41

Rregullatori luan një rol të rëndësishëm në gradimin e stimujve, nxitjen  e rezultateve të mira dhe sigurimin e përmbushjes së pritjeve të arsyeshme. Në të njëjtën kohë, ekziston rreziku që kostoja e rregullimit tejkalon përfitimet, që rregullimi mund të nxisë sjellje mbrojtëse me vlerë të ulët, ose mund të rezultojë në pasoja të padëshiruara siç është pengesa e aftësisë së firmave për të tërhequr dhe mbajtur personel me cilësi të lartë për praktikat e auditimit. Kjo është arsyeja pse auditimi ka nevojë për rregullimin e duhur. Rregullimi i duhur përbëhet nga korniza e duhur mbikëqyrëse, standardet e duhura për auditim, modelin e duhur të biznesit për firmat dhe qasjen e duhur ndaj përgjegjësisë së auditorit.

  • Ne besojmë se çdo kornizë mbikëqyrëse për mbikëqyrjen e auditimit duhet të jetë e dizajnuar për të nxitur cilësinë e auditimit përmes një qasje të përqendruar në rezultate, bazuar në gjykimin e shëndoshë gjatë gjithë procesit të rishikimit të auditimit, dhe përfshirjen e një kuptimi gjithëpërfshirës të ndërlikimeve të arritjes së auditimeve me cilësi të lartë - jo “vetëm sa për ta kryer punën” por punë të përqendruara në implementim. Kjo kërkon një qasje të kujdesshme ndaj rregullimit - e përqendruar jo vetëm në mbajtjen e profesionit të auditimit të përgjegjshëm, por edhe në qëndrueshmërinë dhe ndikimin e tij afatgjatë në stabilitetin ekonomik.
  • Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit (IFAC) - beson se cilësia e auditimit global është përmirësuar nga zhvillimi dhe adoptimi i standardeve të përcaktuara nga bordet e pavarura, transparente dhe publikisht të përgjegjshme me ekspertizën përkatëse - siç është Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Auditimit dhe Sigurimit (IAASB) dhe Bordit Ndërkombëtar i Standardeve të Etikës për Kontabilistët dhe Auditorët (IESBA). Fragmentimi në përcaktimin standardeve do të ketë një ndikim negativ në cilësinë e auditimit. Sidoqoftë, vetëm standardet e auditimit me cilësi të lartë , nuk janë një kusht i mjaftueshëm për të arritur auditime me cilësi të lartë — standardet duhet të adoptohen gjerësisht dhe të implementohen në mënyrë efektive nga profesionistë të trajnuar mirë në fushën e auditimit.
  • Historikisht, ekonomia globale është shërbyer mirë nga standardet e auditimit me cilësi të lartë, të cilat zbatohen për të gjitha njësitë në një mënyrë proporcionale me madhësinë dhe kompleksitetin e tyre. Sidoqoftë, IFAC beson se tani ka një nevojë urgjente për të adresuar sfidat në zhvillim të qenësishme në zbatimin e standardeve për subjektet, natyra dhe rrethanat e të cilave janë më pak komplekse. Në të njëjtën mënyrë, njësitë në sektorë të rregulluar si shërbimet financiare, të cilët i nënshtrohen kërkesave të rregullimit të kujdesshëm, mund të kenë nevojë për shërbime të sigurisë për qëllime të veçanta që plotësojnë auditimin tradicional të pasqyrave financiare. IFAC pranon nevojën për shqyrtim të kujdesshëm të implikimeve të mundshme dhe pasojave të paqëllimta të opsioneve të ndryshme të sigurisë dhe rëndësinë e ruajtjes së standardeve të fuqishme dhe cilësore të auditimit në të gjitha entitetet, të mëdha apo të vogla.
  • Ne besojmë se firmat me shumë veprimtari të cilat ofrojnë auditim dhe shërbime të tjera profesionale - plotësojnë një nevojë të vlefshme të tregut. Specialistët që punojnë brenda firmave pozicionohen më së miri për të integruar ekspertizën e nevojshme tregtare dhe lëndore (p.sh., tatimet, vlerësimet, forenzikën, mashtrimet, sigurinë kibernetike, etj) në procesin e auditimit, duke mbështetur këtu auditimet me cilësi të lartë. Thjesht, rregullimi që do të rezultojë në firma që merren vetëm me auditim, do të çojë në një ulje të cilësisë së auditimit. Në të njëjtën kohë, pavarësia e auditorit - si në fakt ashtu edhe në dukje - është thelbësore. Masat për të mbështetur pavarësinë duhet të jenë të fuqishme dhe efektive. Respektimi i parimeve dhe standardeve të Kodit IESBA, përfshirë dispozitat e shërbimeve jo të sigurisë që janë aktualisht në shqyrtim, promovojnë pavarësinë e auditorit dhe kufizojnë konfliktet e mundshme të interesit në lidhje me ofrimin e disa shërbimeve jo-audituese për klientët e auditimit.
  • IFAC beson se ndikimi i mjeteve të politikave të tilla si rotacioni i firmës së auditimit ose auditimi i përbashkët - emërimi i dy firmave që rezultojnë në një opinion të auditimit - varen shumë nga faktorët juridikë, kulturorë, historikë dhe strukturorë specifikë të juridiksionit që duhet të merren parasysh me kujdes, përfshirë një analizë të bazuar në evidenca të ndikimeve të mundshme. Këto dy politika rrisin potencialin për konflikte interesi dhe mund të prishin ndjeshëm marrëdhëniet midis subjekteve raportuese dhe ofruesve të tyre të shërbimeve të auditimit dhe jo-auditimit. Ndikimi afatgjatë i këtyre dy veprimeve rregullatore (në mënyrë të pavarur ose me marrëveshje) mund të kërcënojë qëndrueshmërinë e modelit të firmës me shumë veprimtari dhe në fund të fundit të dëmtojë cilësinë e auditimit. IFAC nuk beson që politika të tilla janë mjete globalisht të zbatueshme për përmirësimin e cilësisë së auditimit.
  • IFAC mbështet qasjet ndaj përgjegjësisë së auditorit të cilat janë krijuar për të mbështetur shërbime të reja të zgjeruara të sigurimit dhe për të inkurajuar konkurrencën në tregun e auditimit. Auditorët duhet të jenë përgjegjës për veprimet e tyre, por nuk duhet të jenë përgjegjës për veprimet e të tjerëve si menaxhmentit, bordeve dhe organeve mbikëqyrëse. Në përputhje me rrethanat, regjimet e përbashkëta janë të pa azhurnuara dhe regjimet që përdorin tipare të tilla si përgjegjësia proporcionale dhe mbulimet e detyrimeve duhet të konsiderohen nga juridiksionet në të gjithë botën.